Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CINEA, εξέδωσε στις 12 Μαϊου 2022 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027(CEF 2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης, που αφορά στον Φάκελο της Στρατιωτικής Κινητικότητας (Military Mobility), ανέρχεται σε 330.000.000€, αφορά υποβολή δράσεων έργων ή/και μελετών που στόχο έχουν την προσαρμογή των υποδομών του διευρωπαΪκού δικτύου μεταφορών στις απαιτήσεις διττής χρήσης ( πολιτικής και στρατιωτικής) και το ποσοστό συγχρηματοδότησης (κοινοτικής συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνεται σε 50%.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΕ εξέδωσε τη με αρ.πρωτ. 55304/27-05-2022 επιστολή με θέμα: "Φάκελος Στρατιωτικής Κινητικότητας (Military Mobility): Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων/Μελετών στο πλαίσιο του Μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) - Τομέας Μεταφορών", στην οποία περιγράφεται το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

 Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

- Η με αρ.πρωτ. 55304/ 27-05-2022 Επιστολή της ΕΥΣΕ αναφορικά με την πρόσκληση του Φακέλου της Στρατιωτικής Κινητικότητας.

- Η από 12-05-2022 Πρόσκληση της Ε.Ε.

- Η C(2021) 5763 final/05-08-2021 Απόφαση της Ε.Ε και το Παράρτημα για το "Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών- Τομέας Μεταφορών".

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.