Γενικοί Κανονισμοί

 •  

Κανονισμός (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 966/2012 (τροποποίηση του 1605/2002) του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον Γενικό Προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 •  

Κανονισμός (ΕΕ) 1268/2012 της Επιτροπής για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 966/2012 του Συμβουλίου

 •  

Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

 

Κανονισμοί ΔΣΕ / CEF

 •  

Κανονισμός (ΕΕ) 1316/2013 με τον οποίο θεσπίστηκε η σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» /CEF.

 •  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 275/2014 της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

 

Κανονισμοί ΔΕΔ- Μεταφορών

 •  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

 •  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.758/2016 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ

 •  

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για τις εμπορευματικές μεταφορές.

 •  

Απόφαση COM (2013) 940/final/7.1.2014 για τη Συγκρότηση του Κυρίου Δικτύου Μεταφορών: Οι διάδρομοι του Κυρίου Δικτύου και η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».

 

Κανονισμοί ΔΕΔ- Ενέργειας

 •  

Κανονισμός (ΕΕ) 347/2013 όπου ορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.

 •  

Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 1391/2013 που αφορά στον κατάλογο ΕΚΕ/PCI.

 •  

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 89/2016 που  αφορά στον κατάλογο ΕΚΕ/PCI.

 

Κανονισμοί ΔΕΔ- Τηλεπικοινωνιών

 •  

Κανονισμός (ΕΕ) 283/2014 όπου ορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών των Τηλεπικοινωνιών

 •  

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1046 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (άρθρο 275 αναφορικά με ην πιστοποίηση δαπανών έργων τηλεπικοινωνιών)

 

Εθνικό Θεσμικό πλαίσιο

 •  

Νόμος 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 •  

Τροποποίηση Ν. 4314/2014 (Ν.4403/2016 και ειδικότερα το άρθρο … αυτού)

 •  

Νόμος 4635/2019: Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. (ενδιαφέρει τον Μηχανισμό CEF το άρθρο 228, παρ 2)

 

 •  

ΚΥΑ 112012/ΕΥΘΥ 1046/18.11.2015 (ΦΕΚ 2473 Β) για την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής.

 •  

Υπουργική Απόφαση 53683/ΕΥΘΥ459 για τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 4314/2014.

 •  

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Έργων/Δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη

 

Κατευθυντήριες οδηγίες / Χρήσιμα έντυπα ΙΝΕΑ

 •  

Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών Δράσεων CEF_Έκδοση Δεκέμβριος 2018 (Guidelines on the Eligibility of Costs under the Connecting Europe Facility)

 •  

Οδηγίες Δημοσιότητας ( https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos )  

 •  

Πρότυπο Έντυπο Απόφασης Επιχορήγησης

-          Τομέα Ενέργειας

-          Τομέα Τηλεπικοινωνιών

-          Τομέα Ενέργειας

 •  

Απόφαση C(2016) 478 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις εκταμιεύσεις δαπανών αμοιβών προσωπικού (Reimbursement of personnel costs in projects European Commission Decision C(2016) 478)

(https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=3&year=2016&number=478&version=ALL&language=en )

 •  

2o Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους δικαιούχους Δράσεων CEF σχετικά με τον κορωνοϊό (δεν αφορά τους δικαιούχους WiFi4EU ) [Second information note to CEF beneficiaries on corona virus (with the exception of WiFi4EU beneficiaries)]

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.