Η διαδικασία προαξιολόγησης και υποβολής στην Ε.Ε. των προτάσεων για χορήγηση κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής ολοκληρώνεται σε πέντε βήματα, όπως παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:


Διαδικασία Υποβολής - Έγκρισης

 1. Διατύπωση Γνώμης από την αρμόδια Γενική Γραμματεία
 2. Προαξιολόγηση πρότασης από ΕΥΔ
 3. Υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΕ
 4. Τελικός έλεγχος από την ΕΥΣΕ/ Παροχή σύμφωνης γνώμης Κ-Μ
 5. Υποβολή της πρότασης στην ΕΕ

Μετά την έκδοση της Πρόσκλησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η οποία προγραμματίζεται για τα μέσα Δεκεμβρίου 2020), θα ενημερωθείτε αναλυτικά για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας υποβολής σε εθνικό επίπεδο και υποβολής τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διαδικασία αναλυτικά έχει ως εξής:

 

I. Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης από την αρμόδια Γενική Γραμματεία, ως προς την σκοπιμότητα της προτεινόμενης δράσης σε σχέση με την εθνική στρατηγική.

Η πρόταση υποβάλλεται από τον δυνητικό δικαιούχο, στο αρμόδιο Υπουργείο, με κοινοποίηση στην αρμόδια ΕΥΔ και την ΕΥΣΕ το αργότερο 40 ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία.
Συγκεκριμένα, για έργα που άπτονται θεμάτων λιμενικής πολιτικής και περιλαμβάνουν λιμενικές υποδομές στο Υπ. Ναυτιλίας/Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής και ακολούθως στο Υπ. Μεταφορών/ Γενική Γραμματεία Υποδομών εφόσον περιλαμβάνεται λιμενική υποδομή και για τα υπόλοιπα στο Υπ. Μεταφορών/Γενική Γραμματεία Μεταφορών ή Γενική Γραμματεία Υποδομών αναλόγως με την φύση του προτεινόμενου έργου.


Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο συνοπτική περιγραφή της προτεινόμενης δράσης στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

 • Τίτλος πρότασης.
 • Εταιρικό Σχήμα.
 • Αντικείμενο: σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της πρότασης και ειδικότερα του μέρους που θα υλοποιηθεί στη χώρα, καθώς και τα προβλεπόμενα παραδοτέα.
 • Προϋπολογισμός: στο σύνολο του, ανά συμμετέχοντα φορέα και ανά δραστηριότητα.
 • Χρηματοδοτικό Σχήμα.
 • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσης της δράσης.
 • Σκοπιμότητα: σύντομη τεκμηρίωση αναφορικά με τους ενωσιακούς και εθνικούς άξονες στρατηγικής ή/και συνέργειες με υφιστάμενες ή ολοκληρωμένες δράσεις.
 • Ευρωπαϊκή και εθνική προστιθέμενη αξία της προτεινόμενης δράσης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Επισήμου Εκπροσώπου του Αιτούντος Φορέα (δυνητικός δικαιούχος) ότι: η προς χρηματοδότηση πρόταση δεν έχει χρηματοδοτηθεί, δεν χρηματοδοτείται, ούτε πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από άλλη χρηματοδοτική πηγή.

Η αρμόδια Επιτελική Δομή ή Υπηρεσία, που ορίζεται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, εξετάζει την πρόταση και εισηγείται σχετικά στον Γενικό Γραμματέα ως προς τη σκοπιμότητα της. Η σύμφωνη ή μη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας αποστέλλεται στο δυνητικό δικαιούχο, με κοινοποίηση στην αρμόδια ΕΥΔ και την ΕΥΣΕ.

 

II. Προαξιολόγηση πρότασης από ΕΥΔ.

Η πρόταση, συνταγμένη σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα της Ε.Ε. και συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας, υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για προαξιολόγηση, με κοινοποίηση στην ΕΥΣΕ, το αργότερο 30 μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία.
Η προαξιολόγηση αφορά στην επιλεξιμότητα, τη συνάφεια/συμπληρωματικότητα της πρότασης σε σχέση με άλλα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, την ωριμότητα, την πληρότητα και γενικότερα ως προς τη συμβατότητα με τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής που προβλέπονται στους Κανονισμούς και τις προσκλήσεις/οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με τις προσκλήσεις/ οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η έκθεση προαξιολόγησης διαβιβάζεται στο δυνητικό δικαιούχο της πρότασης, με κοινοποίηση στην ΕΥΣΕ.

 


III. Υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΕ.

Η πλήρης τελική πρόταση, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι τυχόν παρατηρήσεις της Διαχειριστικής Αρχής και η οποία συνοδεύεται από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας και από την έκθεση προαξιολόγησης, υποβάλλεται από το δυνητικό δικαιούχο στην ΕΥΣΕ με κοινοποίηση στη Διαχειριστική Αρχή, το αργότερο 20 μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία.

 

IV. Τελικός έλεγχος από την ΕΥΣΕ & Παροχή σύμφωνης γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).
Η ΕΥΣΕ μετά τον τελικό έλεγχο της πρότασης και την ταυτοποίηση των εντύπων εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την υπογραφή των εγγράφων/εντύπων, με τα οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του Κ-Μ.
Στη συνέχεια, η Σύμφωνη Γνώμη του Κ-Μ καθώς και όλα τα τα έγγραφα/έντυπα παραδίδονται από την ΕΥΣΕ στο δυνητικό δικαιούχο.

 

V. Υποβολή της πρότασης στην ΕΕ.
Η πρόταση, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υποβάλλεται από τον δικαιούχο, στην Ε.Ε. μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής προτάσεων (e-submission), με ευθύνη του. Μετά την υποβολή της πρότασης, πλήρες αντίγραφο αυτής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλεται στην ΕΥΣΕ και στην αρμόδια ΕΥΔ.
Σε περίπτωση κοινής πρότασης, η πρόταση υποβάλλεται στην Ε.Ε. από το δικαιούχο που έχει ορισθεί ως συντονιστής.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η κατανομή του προϋπολογισμού ανά Κράτος Μέλος, σε ότι αφορά τόσο στον Γενικό Φάκελο (General Envelope) όσο και στον Φάκελο Ταμείου Συνοχής (Cohesion Envelope), δεν είναι προκαθορισμένη. Ως εκ τούτου, το πλαίσιο αξιολόγησης και έγκρισης των προτάσεων χρηματοδότησης από την ΕΕ είναι ανταγωνιστικό.
Η επιλογή των προτεινόμενων έργων προς συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. θα εξαρτηθεί από τη συμβολή του προτεινόμενου έργου στην εκπλήρωση των στόχων των ΔΕΔ-Μ, καθώς και από την ικανοποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων/ προτεραιοτήτων επιλογής προτάσεων, όπως αυτά αναλυτικά θα αναφέρονται στην πρόσκληση που προγραμματίζει να εκδώσει η ΕΕ.
Σύμφωνα με το άρθρο 130 του Δημοσιονομικού Κανονισμού καμία επιχορήγηση δεν θα δοθεί για δράσεις ήδη ολοκληρωμένες.

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.