Ανάλυση κοινωνικοοικονομικού κόστους-ωφέλειας / cost – benefit analysis: ποσοτικά εκφρασμένη εκ των προτέρων αξιολόγηση, με βάση αναγνωρισμένη μεθοδολογία, της αξίας ενός έργου λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά κοινωνικά, οικονομικά, κλιματικά και περιβαλλοντικά οφέλη και στοιχεία κόστους. Η ανάλυση κλιματικών και περιβαλλοντικών οφελών και στοιχείων κόστους βασίζεται στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διεξάγεται σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ.


Απομονωμένο δίκτυο/ isolated network: σιδηροδρομικό δίκτυο κράτους μέλους ή τμήμα αυτού, με εύρος τροχιάς που διαφέρει από το ευρωπαϊκό τυποποιημένο ονομαστικό εύρος τροχιάς (1.435 mm), για το οποίο ορισμένες μείζονος σημασίας επενδύσεις υποδομών δεν μπορούν να αιτιολογηθούν με όρους οικονομικής αποδοτικότητας λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων αυτού του δικτύου, που οφείλονται στη γεωγραφική του απόσταση ή την περιφερειακή του θέση.


Αστικός κόμβος / urban node: αστική περιοχή όπου η υποδομή μεταφορών του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως λιμένες, περιλαμβανομένων επιβατικών τερματικών σταθμών, αερολιμένες, σιδηροδρομικοί σταθμοί, πλατφόρμες υλικοτεχνικής υποστήριξης και εμπορευματικοί σταθμοί που βρίσκονται μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα και γύρω από αυτό, συνδέεται με άλλα μέρη της υποδομής αυτής και με την υποδομή περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας.


Γειτονική χώρα / neighboring country: χώρα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Στρατηγική Εταιρικής Σχέσης, η πολιτική διεύρυνσης, ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος και η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.


Διαλειτουργικότητα / interoperability: η ικανότητα της υποδομής ενός τρόπου μεταφοράς να επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται σ’ αυτόν για την επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων απόδοσης για την εν λόγω υποδομή ή τρόπο μεταφοράς, και περιλαμβανομένων όλων των κανονιστικών, τεχνικών και λειτουργικών προϋποθέσεων.


Διασυνοριακό τμήμα / cross-border section: τμήμα στον τομέα των μεταφορών, το οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια έργου κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των εγγύτερων αστικών κόμβων στις δύο πλευρές των συνόρων δύο κρατών μελών ή μεταξύ κράτους μέλους και γειτονικής χώρας.


Δικαιούχος / Beneficiary: κράτος-μέλος, διεθνής οργανισμός, ή δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φορέας που επιλέγεται να λάβει δημοσιονομική ενίσχυση από την Ένωση βάσει του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο οικείο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 17.


Δράση / Action: κάθε δραστηριότητα που έχει προσδιορισθεί ως οικονομικά και τεχνικά αυτοτελής, έχει καθορισμένο χρονικό πλαίσιο και είναι αναγκαία για την υλοποίηση έργου κοινού ενδιαφέροντος.


Εμπορευματικός τερματικός σταθμός / freight terminal: δομή εξοπλισμένη για τη μεταφόρτωση εμπορευμάτων μεταξύ τουλάχιστον δύο τρόπων μεταφοράς ή μεταξύ δύο διαφορετικών σιδηροδρομικών συστημάτων και για την προσωρινή αποθήκευση εμπορευμάτων, όπως θαλάσσιοι λιμένες, λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αερολιμένες και τερματικοί σταθμοί οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών.


Εναλλακτικά καθαρά καύσιμα / alternative clean fuels: καύσιμα όπως ο ηλεκτρισμός, το υδρογόνο, τα (υγρά) βιοκαύσιμα, τα συνθετικά καύσιμα, το μεθάνιο (φυσικό αέριο (CNG και LNG) και βιομεθάνιο) και το υγραέριο (LPG) που υποκαθιστούν, τουλάχιστον εν μέρει, πηγές ορυκτού πετρελαίου στον ενεργειακό εφοδιασμό των μεταφορών, συμβάλλουν στην αφαίρεση του άνθρακα και ενισχύουν την περιβαλλοντική αποδοτικότητα του μεταφορικού τομέα.


Επιλέξιμες δαπάνες / eligible costs: ίδια έννοια όπως στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 966/2012.


Εργασίες / works: η αγορά, η προμήθεια και η εγκατάσταση συστατικών μερών, συστημάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, η εκτέλεση δραστηριοτήτων ανάπτυξης, κατασκευής και εγκατάστασης που σχετίζονται με έργο, η παράδοση των εγκαταστάσεων και η έναρξη λειτουργίας ενός έργου.


Έργο κοινού ενδιαφέροντος / project of common interest: έργο που έχει προσδιορισθεί στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 ή σε κανονισμό σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.


Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία / European added value: η αξία ενός έργου η οποία, επιπλέον της δυνητικής αξίας για το αντίστοιχο κράτος μέλος μεμονωμένα, οδηγεί σε σημαντική βελτίωση είτε των συνδέσεων είτε της ροής των μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών, η οποία μπορεί να καταδειχθεί με αναφορά σε βελτιώσεις όσον αφορά την απόδοση, τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα ή τη συνοχή, σύμφωνα με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 4.


Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας / European Rail Traffic Management System (ERTMS): το σύστημα που ορίζεται στην απόφαση 2006/679/ΕΚ της Επιτροπής και στην απόφαση 2006/860/ΕΚ της Επιτροπής.


Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη ναυτιλία / e-maritime systems: υπηρεσίες στις οποίες χρησιμοποιούνται προηγμένες και διαλειτουργικές τεχνολογίες πληροφοριών στον ναυτιλιακό τομέα για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη διευκόλυνση της διακίνησης φορτίων στη θάλασσα και στους λιμένες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας, όπως η ενιαία ηλεκτρονική θυρίδα που προβλέπεται στην οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των συστημάτων επικοινωνίας λιμένων και των σχετικών συστημάτων τελωνειακών πληροφοριών.


Μελέτες / studies: οι αναγκαίες δραστηριότητες για την προετοιμασία της υλοποίησης του έργου, όπως οι προμελέτες, οι μελέτες χαρτογράφησης, σκοπιμότητας, αξιολόγησης και επικύρωσης, συμπεριλαμβανομένων μελετών υπό μορφή λογισμικού, όπως επίσης και κάθε άλλο μέτρο τεχνικής υποστήριξης, όπου συγκαταλέγονται δράσεις προγενέστερες των εργασιών για τον καθορισμό και την ανάπτυξη του έργου, καθώς και τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χρηματοδότησή του, όπως η αποτύπωση των σχετικών τοποθεσιών και η προετοιμασία της δέσμης χρηματοδότησης.


Πλατφόρμα Υλικοτεχνικής Υποστήριξης / Multimodal Logistics Platform: περιοχή απευθείας συνδεδεμένη με την υποδομή μεταφορών του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν εμπορευματικό τερματικό σταθμό και καθιστά εφικτές τις δραστηριότητες υλικοτεχνικής υποστήριξης.


Περιφέρεια NUTS / NUTS region: περιφέρεια, όπως ορίζεται στην Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων.


Προτεραιότητα / priority: σημαίνει κάθε διάδρομο προτεραιότητας που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, κάθε διάδρομο προτεραιότητας που αφορά το αέριο ή κάθε θεματικό πεδίο προτεραιότητας, όπως προσδιορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013.


Σημείο συμφόρησης / bottleneck: φυσικό, τεχνικό ή λειτουργικό εμπόδιο στον τομέα των μεταφορών, το οποίο επιφέρει διακοπή του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις στη συνέχεια των ροών μεγάλων αποστάσεων ή των διασυνοριακών ροών και το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία νέων ή με τη ριζική αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις προς την κατεύθυνση της άρσης των περιορισμών που προκαλεί το σημείο συμφόρησης.


Συνδυασμένη μεταφορά / multimodal transport: μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, ή αμφοτέρων, με τη χρήση δύο ή περισσοτέρων τρόπων μεταφοράς.


Συνέργειες μεταξύ τομέων / synergies between sectors: η ύπαρξη παρεμφερών ή συμπληρωματικών δράσεων οι οποίες αναλαμβάνονται στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιστοποίηση σε ό,τι αφορά τις δαπάνες ή τα αποτελέσματα, με την κοινή αξιοποίηση χρηματοδοτικών, τεχνικών ή ανθρώπινων πόρων.


Σύστημα Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας / Air Traffic Management System (ATM): σύστημα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και στο Γενικό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου.


Συστήματα Διαχείρισης και Ενημέρωσης για την Θαλάσσια Κυκλοφορία / Vessel Traffic Monitoring and Information Systems (VTMIS): συστήματα που εγκαθίστανται για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των θαλάσσιων μεταφορών, τα οποία χρησιμοποιούν πληροφορίες από Συστήματα Αυτόματου Εντοπισμού Πλοίων (AIS), Συστήματα Μεγάλου Βεληνεκούς για την Αναγνώριση και τον Εντοπισμό Πλοίων (LRIT) και παράκτια συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών, όπως προβλέπονται στην οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των εθνικών συστημάτων θαλασσίων πληροφοριών μέσω του SafeSeaNet.


Σύστημα Ευφυών Μεταφορών / Intelligent Transport Systems (ITS): σύστημα, όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


Τηλεματικές εφαρμογές / telematic applications: τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιούνται τεχνολογίες πληροφοριών, επικοινωνιών, πλοήγησης και εντοπισμού/ χωροθέτησης με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των υποδομών, της κινητικότητας και της κυκλοφορίας στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και την παροχή υπηρεσιών με προστιθεμένη αξία σε πολίτες και μεταφορείς, καθώς και συστήματα για την ασφαλή, περιβαλλοντικά αβλαβή και αποδοτική χρήση του δικτύου. Δύνανται επίσης να περιλαμβάνουν συσκευές που ευρίσκονται επί του οχήματος, με την προϋπόθεση ότι αποτελούν αδιαίρετο σύστημα με αντίστοιχες συνιστώσες υποδομής.


Τρίτη χώρα / third country: οποιαδήποτε γειτονική χώρα και οποιαδήποτε άλλη χώρα με την οποία η Ένωση μπορεί να συνεργασθεί για να επιτύχει τους στόχους που επιδιώκονται με τον παρόντα κανονισμό.


Υπηρεσίες Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας / River Information Services (RIS): τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στις εσωτερικές πλωτές οδούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


Υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος / programme support actions: τα συνοδευτικά μέτρα στο επίπεδο του καταρτιζόμενου προγράμματος, τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή του και για την εφαρμογή των εξειδικευμένων ανά τομέα κατευθυντήριων γραμμών, όπως υπηρεσίες (ιδίως η παροχή τεχνικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων, καθώς και δραστηριότητες προπαρασκευής, σκοπιμότητας, συντονισμού, παρακολούθησης, διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ελέγχου, οικονομικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες απαιτούνται άμεσα για τη διαχείριση της διευκόλυνσης και την επίτευξη των στόχων της. Οι δράσεις υποστήριξης προγράμματος περιλαμβάνουν ιδίως μελέτες, συνεδριάσεις,, χαρτογράφηση υποδομών, δράσεις πληροφόρησης, διάδοσης, επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης, δαπάνες συνδεόμενες με δίκτυα και εργαλεία ΤΠ εστιασμένα στην ανταλλαγή πληροφόρησης σχετικά με τη διευκόλυνση, μαζί με όλες τις λοιπές βαρύνουσες την Επιτροπή δαπάνες τεχνικής και διοικητικής συνδρομής, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούνται για τη διαχείριση της διευκόλυνσης ή την υλοποίηση των εξειδικευμένων ανά τομέα κατευθυντήριων γραμμών. Οι υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος περιλαμβάνουν επίσης δραστηριότητες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της προετοιμασίας έργων κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως σε χώρες επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης κατά τον παρόντα κανονισμό ή από τη χρηματοπιστωτική αγορά. Οι υποστηρικτικές δράσεις προγράμματος περιλαμβάνουν επίσης, κατά περίπτωση, τις δαπάνες του εκτελεστικού οργανισμού, στον οποίο έχει αναθέσει η Επιτροπή την εφαρμογή συγκεκριμένων τμημάτων της ΔΣΕ («εκτελεστικός οργανισμός»).


φορέας υλοποίησης / implementing body: δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή φορέας που έχει ορισθεί από δικαιούχο για να υλοποιήσει την οικεία δράση, εφόσον ο δικαιούχος είναι κράτος μέλος ή διεθνής οργανισμός. Ο δικαιούχος αποφασίζει με δική του ευθύνη για τον ορισμό του φορέα υλοποίησης και, εάν απαιτείται ανάθεση με δημόσια σύμβαση, τηρεί τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.