Στη βάση της 9463 final/16-12-2021 απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών (Multiannual Work Programme – MAP) περιόδου 2021-2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADΕΑ εξέδωσε  στις 12-1-2022 “Πρόσκληση για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 (CEF 2)”. Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε. έχει παραταθεί έως τις 20 Απριλίου 2022, ενώ η προθεσμία για την παροχή της βεβαίωσης αποδοχής των εγγυήσεων ασφάλειας από το εμπλεκόμενο κράτος μέλος (security guarantees) έχει παραταθεί έως τις 23 Μαΐου  2022 (17:00 μμ ώρα Βρυξελλών).

Διευκρινίζεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν έως τις 20 Απριλίου 2022 (α) το αίτημα (που περιέχει το κείμενο των εγγυήσεων ασφαλείας) που αποστάλθηκε για έγκριση από αντίστοιχα κράτη μέλη τους και (β) βεβαίωση παραλαβής του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 258.000.000 €, απαρτίζεται από 5 επιμέρους τεύχη και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Σε συνέχεια της 9463 final/16-12-2021 απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών (Multiannual Work Programme – MAP) περιόδου 2021-2025 και της από 12-1-2022 “Πρόσκλησης για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 (CEF 2)” που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADΕΑ, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε. έχει παραταθεί έως τις 20 Απριλίου 2022.

Το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών (MAP) περιόδου 2021 – 2025 καθορίζει τις προτεραιότητες της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης βάσει του Χρηματοδοτικού Κανονισμού του CEF 2 και των προτεραιοτήτων που πηγάζουν από την Ανακοίνωση της ΕΕ για την Ψηφιακή Πυξίδα 2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 258.000.000 €, απαρτίζεται από πέντε (5) επιμέρους τεύχη  και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.