Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και του Σχεδιασμού  (ΕΥΣΣΑΕ) έχοντας εκδώσει το με αρ.πρωτ. 14253/15-02-2023 έγγραφο της με θέμα “ Ψηφιακός Τομέας CEF 2: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε. της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (Connecting Europe Facility)”, ενημερώνει για την  παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε., τη διαδικασία και τα αντίστοιχα επικαιροποιημένα χρονοδιαγράμματα της πρόσκλησης. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παράταση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 113701/25-11-2022 (Ο.Ε. 13-01-2023) επιστολής μας σχετικά με τις προσκλήσεις που εξέδωσε η Ε.Ε. ”CEF Digital Calls 2022” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού CEF2 με θέμα “Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (Connecting Europe Facility CEF2), στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (CEF-Digital) στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών περιόδου 2021-2025”, τα χρονοδιαγράμματα επικαιροποιούνται ως ακολούθως:

 1.  Τεύχη “5G Coverage along Transport Corridors”, “5G for Smart Communities”, “Backbone networks for pan-European cloud federations”, “Backbone connectivity for Digital Global Gateways”, “Operational Digital Platforms for transport and energy infrastructures across the EU” 2. Τεύχος “European Quantum Communication Infrastructure”.  3. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΝΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ Η/ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ.

  ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. 

 

Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην υπ. αριθμ. 14253/15.02.2023 Εγκύκλιο της  Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και του Σχεδιασμού  (ΕΥΣΣΑΕ)

 

 

 

 

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 113701/25-11-2022 (Ο.Ε. 13-01-2023) επιστολής μας σχετικά με τις προσκλήσεις που εξέδωσε η Ε.Ε. ”CEF Digital Calls 2022” στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού CEF2 με θέμα “Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (Connecting Europe Facility CEF2), στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (CEF-Digital) στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών περιόδου 2021-2025σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε. έχει παραταθεί:

 • Έως τις 21 Μαρτίου 2023 (17:00 μ.μ ώρα Βρυξελλών) για τις προσκλήσεις των τευχών “5G Coverage along Transport Corridors”, “5G for Smart Communities”, “Backbone networks for pan-European cloud federations”, “Backbone connectivity for Digital Global Gateways”, “Operational Digital Platforms for transport and energy infrastructures across the EU” και 
 • Έως τις 13 Απριλίου 2023 (17:00 μ.μ ώρα Βρυξελλών) για το τεύχος της πρόσκλησης “European Quantum Communication Infrastructure”.

  

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στην ΕΥΣΣΑΕ θα παραταθεί αναλογικά με την παράταση που έχει δοθεί από την Ε.Ε. Σχετική επιστολή θα εκδοθεί από την Υπηρεσία μας τις επόμενες ημέρες.

Στη βάση της 9463 final/16-12-2021 απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών (Multiannual Work Programme – MAP) περιόδου 2021-2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADΕΑ εξέδωσε στις 12-10-2022 “Πρόσκληση για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2)”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 277.000.000€, απαρτίζεται από έξι (6) επιμέρους τεύχη και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

 

Στo Παράρτημα Ι της παρούσας επιστολής παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021-2027 (Connecting Europe Facility - CEF 2) καθώς και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται αφενός αναλυτικές πληροφορίες για την τρέχουσα ανοιχτή πρόσκληση του ψηφιακού τομέα (ποσοστά χρηματοδότησης, περίοδος υλοποίησης δράσεων, διαδικασία υποβολής και έγκρισης προτάσεων, έντυπα υποβολής, διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης από την Ε.Ε. και κριτήρια αξιολόγησης κ.α.) και αφετέρου η προβλεπόμενη διαδικασία και τα ενδιάμεσα βήματα για την απαιτούμενη Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Letter of Support), που δίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα επιμέρους σκέλη της διαδικασίας και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 ενημερωτική ημερίδα (CEF Digital Virtual Info Day on the 2nd Call for proposals). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες και να παρακολουθήσουν την ημερίδα, στον ακόλουθο σύνδεσμο:         

https://hadea.ec.europa.eu/news/virtual-info-day-second-connecting-europe-facility-cef-digital-calls-25-october-2022-10-12_en

Γενικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της HADEA:

https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en

Πληροφορίες ανά τεύχος της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη θέση της ιστοσελίδας της HADEA:

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals_en?f%5B0%5D=oe_call_proposals_status%3Aupcoming&f%5B1%5D=programmes_programme%3A13

Επιπλέον μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ερωτήσεις/ απαντήσεις (FAQ) στις επιμέρους ιστοσελίδες των προσκλήσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CEF-DIG-2022;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251567;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα (όπως: σχετική νομοθεσία, Πρόγραμμα Εργασιών, κείμενο Προσκλήσεων, διάφορα Πρότυπα Έγγραφα, οδηγίες καθώς και οι φόρμες συμπλήρωσης των προτάσεων) υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε:

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=CEF

 

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΕ: https://cef-hellas.gr

Αρμόδια Στελέχη της ΕΥΣΕ:

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για ενδεχόμενες διευκρινίσεις και συνεργασία.

 

Σχετικά έγγραφα:

 

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής μέσα στο πλαίσιο της από 12 Οκτωβρίου 2022 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Ψηφιακού Τομέα ενημέρωσε ότι η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADEA, διοργάνωσε την Τρίτη  25 Οκτωβρίου 2022 ενημερωτική ημερίδα CEF Digital Virtual Info Day 2022 on the second call for proposals, από την οποία παρατίθενται οι Παρουσιάσεις για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και ο ακόλουθος σύνδεσμος για παρακολούθηση :

https://webcast.ec.europa.eu/cef-digital-info-day-call-for-proposals-2

 

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου για περισσότερες διευκρινίσεις.

 

Πηγή Ε.Ε: https://hadea.ec.europa.eu/news_en?f%5B0%5D=programmes_programme%3A13

 

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADEA, διοργανώνει την Πέμπτη  10 Νοεμβρίου 2022 , με ώρες διεξαγωγής 9:30πμ-11:30πμ (ώρα Βρυξελλών), ενημερωτική ημερίδα  για το Τεύχος της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Έργων/Μελετών για χρηματοδότηση από το CEF2, στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (CEF-Digital) – Τεύχος CEF-DIG-2022-TA-PLATFORMS: “Προετοιμασία εργασιών για Επιχειρησιακές Ψηφιακές Πλατφόρμες”.

Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για παρακολούθηση και περισσότερες πληροφορίες :

https://hadea.ec.europa.eu/events/cef-digital-call-operational-digital-platforms-matchmaking-event-2022-11-10_en

 

Πηγή Ε.Ε: https://hadea.ec.europa.eu/events_en

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής μέσα στο πλαίσιο της από 12 Οκτωβρίου 2022 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Ψηφιακού Τομέα ενημερώνει ότι: 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADEA, διοργανώνει την Τρίτη  25 Οκτωβρίου 2022 και σε ώρες διεξαγωγής από 9:30 πμ έως 13:00μμ (ώρα Βρυξελλών), ενημερωτική ημερίδα CEF Digital Virtual Info Day 2022 on the second call for proposals.

Ομιλητές από τη Γενική Διεύθυνση Δικτύων Επικοινωνιών, Περιεχομένου και Τεχνολογίας (CNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον Εκτελεστικό της Οργανισμό HΑDEA θα εμβαθύνουν στα θέματα της πρόσκλησης, τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα μπορούν επίσης να μάθουν περισσότερα για το πώς να υποβάλουν αίτηση και πώς να συντάξουν επιτυχημένες προτάσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 277.000.000€.

H δεύτερη (2η ) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του CEF2 – Ψηφιακού τομέα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

 • 5G coverage along transport corridors
 • 5G for smart communities
 • Backbone networks for pan-European cloud federations
 • Backbone connectivity for Digital Global Gateways
 • EuroQCI (Quantum communication infrastructure)
 • Operational Digital Platforms

 Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες :

https://hadea.ec.europa.eu/news/virtual-info-day-second-connecting-europe-facility-cef-digital-calls-25-october-2022-10-12_en

 

 

Στη βάση της 9463 final/16-12-2021 απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών (Multiannual Work Programme – MAP) περιόδου 2021-2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADΕΑ εξέδωσε  στις 12-1-2022 “Πρόσκληση για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 (CEF 2)”. Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε. έχει παραταθεί έως τις 20 Απριλίου 2022, ενώ η προθεσμία για την παροχή της βεβαίωσης αποδοχής των εγγυήσεων ασφάλειας από το εμπλεκόμενο κράτος μέλος (security guarantees) έχει παραταθεί έως τις 23 Μαΐου  2022 (17:00 μμ ώρα Βρυξελλών).

Διευκρινίζεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν έως τις 20 Απριλίου 2022 (α) το αίτημα (που περιέχει το κείμενο των εγγυήσεων ασφαλείας) που αποστάλθηκε για έγκριση από αντίστοιχα κράτη μέλη τους και (β) βεβαίωση παραλαβής του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 258.000.000 €, απαρτίζεται από 5 επιμέρους τεύχη και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Σε συνέχεια της 9463 final/16-12-2021 απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών (Multiannual Work Programme – MAP) περιόδου 2021-2025 και της από 12-1-2022 “Πρόσκλησης για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 (CEF 2)” που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADΕΑ, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε. έχει παραταθεί έως τις 20 Απριλίου 2022.

Το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών (MAP) περιόδου 2021 – 2025 καθορίζει τις προτεραιότητες της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης βάσει του Χρηματοδοτικού Κανονισμού του CEF 2 και των προτεραιοτήτων που πηγάζουν από την Ανακοίνωση της ΕΕ για την Ψηφιακή Πυξίδα 2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 258.000.000 €, απαρτίζεται από πέντε (5) επιμέρους τεύχη  και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.