Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής μέσα στο πλαίσιο της από 18 Απριλίου 2023 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Τομέα Ενέργειας ενημερώνει ότι:  

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την παρακολούθηση της 2023 CEF Energy Virtual Info Day που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρες διεξαγωγής από 9:30πμ έως 13:00μμ (ώρα Βρυξελλών).

Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/cef-energy-virtual-info-day-call-proposals-projects-common-interest-2023-05-12_en

 

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, εξέδωσε στις 10 Ιανουαρίου 2023 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (CB RES projects), προκειμένου να ενταχθούν στον  κατάλογο έργων επιλέξιμων προς χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

   Η δεύτερη Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν καθεστώς CB RES projects είναι ανοικτή από τις 10 Ιανουαρίου 2023 και λήγει στις 3 Μαΐου 2023 στις 17 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών).

    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δημοσίευση της ανωτέρω πρόσκλησης διοργανώνει την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και σε ώρες διεξαγωγής από 14:30 μμ έως 17:30μμ (ώρα Βρυξελλών), ενημερωτική ημερίδα CEF Energy Info Day 2023 on the call for status for Cross-border Rewewable Energy Projects. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες και να παρακολουθήσουν την ημερίδα, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/cef-energy-virtual-info-day-2023-call-status-cross-border-renewable-energy-projects-2023-01-26_en

    Περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω Πρόσκληση μπορούν αναζητηθούν  στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2023-call-cross-border-renewable-energy-cb-res-projects-application-process-cb-res-status_en

  

Πηγή: European Commission

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής μέσα στο πλαίσιο της από 8 Νοεμβρίου 2022 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Τομέα Ενέργειας ενημερώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, διοργάνωσε την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 ενημερωτική ημερίδα CEF Energy Info Day 2022 on the call for proposals for Cross-border Renewable Energy Projects, από την οποία παρατίθεται οι ακόλουθες παρουσιάσεις για περισσότερες πληροφορίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 30.000.000 €.

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου για περισσότερες διευκρινίσεις.

 Σχετικά αρχεία: 

 Πηγή Ε.Ε: https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/cef-energy-cross-border-renewable-energy-projects-works-studies_en

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, εξέδωσε στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 Πρόσκληση για τη Συγχρηματοδότηση Προπαρασκευαστικών Μελετών για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

   Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης, που αφορά στον τομέα της Ενέργειας, ανέρχεται σε 1.000.000€ και αφορά Προπαρασκευαστικές Μελέτες για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (CB RES projects). Η ανωτέρω θεματική αφορά νέα κατηγορία επιλέξιμων έργων (διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) όπως αυτή εισήχθη με το άρθρο 7 του Κανονισμού αριθμ. 2021/1153 της Ε.Ε.

 

   Το ποσοστό συγχρηματοδότησης (κοινοτικής συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών των Δράσεων δεν μπορεί να ξεπερνά το 50%.

   Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 102889/ 26-10-2022 επιστολή με θέμα: «Τομέας Ενέργειας: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων/Μελετών στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2), στην οποία περιγράφεται το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

 

 Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής μέσα στο πλαίσιο της από 20 Σεπτεμβρίου 2022 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Τομέα Ενέργειας ενημέρωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, διοργάνωσε την Δευτέρα  10 Οκτωβρίου 2022 ενημερωτική ημερίδα CEF Energy Info Day 2022 on the call for proposals for Preparatory studies for Cross-border Rewewable Energy Projects, από την οποία παρατίθεται οι ακόλουθες παρουσιάσεις για περισσότερες πληροφορίες.

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου για περισσότερες διευκρινίσεις.

 Σχετικά αρχεία: 

 

Πηγή Ε.Ε:  https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/cef-energy-info-days-2022-call-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects-2022-10-10_en

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής μέσα στο πλαίσιο της από 20 Σεπτεμβρίου 2022 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Τομέα Ενέργειας ενημερώνει ότι: 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, διοργανώνει την Δευτέρα  10 Οκτωβρίου 2022 και ώρες διεξαγωγής από 9:30 πμ έως 13:00μμ (ώρα Βρυξελλών), ενημερωτική ημερίδα CEF Energy Info Day 2022 on the call for proposals for Preparatory studies for Cross-border Rewewable Energy Projects.

Η  Πρόσκληση υποστηρίζει τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε και τους ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων στην εκλογή της καλύτερης ιδέας έργου και στη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας. Επιτρέπει την υποστήριξη έργων, προτού συμπεριληφθούν στον κατάλογο έργων του ΑΠΕ, εστιάζοντας ειδικά στη διασυνοριακή συνεργασία για τη βελτιστοποίηση των εθνικών προσπαθειών για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/cef-energy-info-days-2022-call-preparatory-studies-cross-border-renewable-energy-projects-2022-10-10_en

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, εξέδωσε στις 18 Μαΐου 2022 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης, που αφορά τον τομέα της Ενέργειας, ανέρχεται σε 800.000.000€, αφορά υποβολή δράσεων έργων ή μελετών για την υποστήριξη των PCI που ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 564/ 19-11-2021 της Επιτροπής (δηλαδή "κατάλογος PCI") και το ποσοστό συγχρηματοδότησης (κοινοτικής συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνεται σε 50%.

Στα πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 59270/ 08-06-2022 επιστολή με θέμα: «Τομέας Ενέργειας: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων/Μελετών στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2)», στην οποία περιγράφεται το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.