Γενικά

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/2013 της 11ης Δεκεμβρίου 2013 ορίζονται οι προσανατολισμοί για το ΔΕΔ-Μ, ενώ στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1153 της 7ης Ιουλίου 2021 για τη σύσταση του CEF 2 ορίζονται τα προκαθορισμένα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ)/Projects of Common Interest (PCIs) – Annex, Part 3 (1 & 2).

Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα, ήτοι το Κεντρικό Δίκτυο (Core Network) και το Εκτεταμένο Δίκτυο (Comprehensive Network):

α)  Το Κεντρικό Δίκτυο, το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ΔΕΔ-Μ, απαρτίζεται από τα μέρη του δικτύου, που είναι υψίστης στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης των ΔΕΔ-Μ. Διασυνδέεται μέσω κόμβων και παρέχει συνδέσεις μεταξύ των Κ-Μ, καθώς και με τις υποδομές των δικτύων μεταφορών γειτονικών κρατών. 

Συμπεριλαμβάνει εννέα (9) κεντρικούς διαδρόμους, κόμβους του δικτύου, τα λοιπά τμήματα του κεντρικού δικτύου, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας για όλα τα μέσα μεταφοράς.  Από τους εννέα (9) κεντρικούς διαδρόμους η Ελλάδα συμμετέχει στο Διάδρομο Orient/East-Med ο οποίος ξεκινάει από τη Γερμανία και καταλήγει στην Κύπρο. Επί της ελληνικής επικράτειας ο διάδρομος περιλαμβάνει:

 • Τουρκική μεθόριος – Αλεξανδρούπολη – Καβάλα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Κακαβιά/ Ηγουμενίτσα
 • Μεθόριος Βόρειας Μακεδονίας — Θεσσαλονίκη
 • Σόφια (Βουλγαρία) – Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Πειραιάς/Ικόνιο – Ηράκλειο – Λεμεσός (Βασιλικό) – Λευκωσία/Λάρνακα (Κύπρος)
 • Αθήνα – Πάτρα/Ηγουμενίτσα,

Επίσης στο Κεντρικό Δίκτυο περιλαμβάνονται 5 λιμάνια (Πειραιάς/Ικόνιο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο) και 3 αεροδρόμια (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).

β)  Το Εκτεταμένο Δίκτυο το οποίο λειτουργεί ως τροφοδοτικό δίκτυο από το εθνικό-περιφερειακό δίκτυο προς το κεντρικό δίκτυο και στη χώρα μας περιλαμβάνει 35 αεροδρόμια, 20 λιμάνια, το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως εμφανίζεται στους σχετικούς χάρτες.

 

Στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του Μηχανισμού Συνδέοντας την Ευρώπη 2021 – 2027 (CEF 2) είναι η κατασκευή, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των μεταφορών, τον τομέα της ενέργειας και τον ψηφιακό τομέα και η διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τους στόχους να αυξηθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα· η έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· η εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή· και η πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και η ολοκλήρωσή της, με έμφαση στη διευκόλυνση των συνεργειών μεταξύ των τομέων.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι του CEF 2 για τον τομέα των Μεταφορών:

 1. i) η συμβολή στην ανάπτυξη έργων κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν αποτελεσματικά, διασυνδεδεμένα και πολυτροπικά δίκτυα και υποδομές για έξυπνη, διαλειτουργική, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς, προσιτή και ασφαλή κινητικότητα, σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, και
 2. ii) η προσαρμογή τμημάτων του ΔΕΔ-Μ για τη διπλή χρήση των υποδομών μεταφορών με στόχο τη βελτίωση τόσο της μη στρατιωτικής, όσο και της στρατιωτικής κινητικότητας.

 

Χρηματοδότηση Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων

Τον Δεκέμβριο του 2019, η Επιτροπή ενέκρινε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία προβλέπει μείωση κατά 90% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) στις μεταφορές, με στόχο η ΕΕ να γίνει μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Επιτροπή εξέδωσε νομοθέτημα για το κλίμα που προβλέπει τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990.

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Επιτροπή υιοθέτησε στρατηγική για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα (SSMS). Η στρατηγική θέτει τα θεμέλια για το πώς το σύστημα μεταφορών της ΕΕ μπορεί να επιτύχει αυτόν τον μετασχηματισμό και θέτει συγκεκριμένα ορόσημα προς ένα έξυπνο 4 και βιώσιμο μέλλον. Καθώς οι μεταφορές εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ορυκτά καύσιμα, η χρήση οχημάτων, πλοίων και αεροπλάνων που δεν εκπέμπουν ρύπους ή εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους καθώς και η χρήση ανανεώσιμων και καυσίμων με χαμηλές εκπομπές άνθρακα σε όλα τα είδη μεταφορών θα συμβάλει να καταστούν όλοι οι τρόποι μεταφορών πιο βιώσιμοι.

Η χρήση καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα πρέπει να συμβαδίζει με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού, ώστε να καταστεί δυνατή η ευρεία χρήση οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πολιτικής πρωτοβουλίας, θεσπίστηκε από το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών (Multiannual Work Programme/MAP) το CEF Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) για να παρέχει κίνητρα για την επίτευξη των στόχων του Green Deal και του SSMS, μαζί με άλλα μέσα χρηματοδότησης του προγράμματος (όπως Recovery and Resilience Facility, Cohesion Policy Funds, InvestEU, Horizon Ευρώπη).

Το AFIF θα χρηματοδοτήσει υποδομές εναλλακτικών καυσίμων με συνδυασμό επιχορηγήσεων από το CEF2 και οικονομική υποστήριξη από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την επίτευξη υψηλότερου αντίκτυπου της επένδυσης. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλες εθνικές τράπεζες είναι Συνεργάτες Υλοποίησης (Implementing Partners) του AFIF και θα διευκολύνουν αυτές τις πράξεις. Άλλα δημόσια ή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν επίσης να υποστηρίξουν τη χρηματοδότηση των πράξεων (χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι Συνεργάτες Υλοποίησης).

 

Προϋπολογισμός CEF 2

Ο συνολικός προϋπολογισμός του CEF 2 ανέρχεται σε 33,710 δις €, τα οποία κατανέμονται [ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1153/01.07.2021] για τον τομέα των Μεταφορών: 25,807δις €.

Ο στόχος της Ε.Ε είναι να ενσωματωθούν οι δράσεις για το κλίμα στις τομεακές πολιτικές της και τα ταμεία της με το CEF2 να συνεισφέρει μέσω των δράσεών του το 60% του συνολικού του χρηματοδοτικού κονδυλίου στους στόχους για το κλίμα (Green Deal). Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία για να προσδιορίζει τις δαπάνες που αφορούν το κλίμα σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί και θα εφαρμοστεί σε όλες τις δράσεις του CEF 2.

Το συνολικό διαθέσιμο κονδύλι μέσω του ΜΣΕ/CEF2 για τον τομέα των Μεταφορών αναλυτικά διαμοιράζεται ως εξής:

Τομέας Μεταφορών: 25,807 δις €, εκ των οποίων:

 • 12,830 δις €  στον Γενικό Φάκελο (General Envelope) και κατανέμονται ως εξής:
 •  60% για «Δράσεις για αποτελεσματικά, διασυνδεδεμένα, διαλειτουργικά και πολυτροπικά δίκτυα», εκ των οποίων 1,6 δις € θα διατεθούν, κατά προτεραιότητα και σε ανταγωνιστική βάση, στην ολοκλήρωση των ελλειπόντων μεγάλων διασυνοριακών σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ κρατών μελών επιλέξιμων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής (προϋπόθεση η ύπαρξη διακρατικής συμφωνίας)
 • 40% για «Δράσεις για έξυπνη, διαλειτουργική, βιώσιμη, πολυτροπική, χωρίς αποκλεισμούς, προσιτή και ασφαλή κινητικότητα»
 • 11,286 δις € στον Φάκελο Συνοχής (Cohesion Envelope) και κατανέμονται ως εξής:
 • 85% σε «Δράσεις για αποτελεσματικά, διασυνδεδεμένα, διαλειτουργικά και πολυτροπικά δίκτυα»
 • 15% σε «Δράσεις για έξυπνη, διαλειτουργική, βιώσιμη, πολυτροπική, χωρίς αποκλεισμούς, προσιτή, ασφαλή και προστατευμένη κινητικότητα

 

 • 1,691 δις € στον Φάκελο Στρατιωτικής Κινητικότητας (Military Mobility Envelope)

  

Προγράμματα Εργασιών

Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει Πολυετή και Ετήσια Προγράμματα Εργασιών. Στον τομέα των Μεταφορών, τα Προγράμματα Εργασίας αφορούν στα έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς και καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τομέα. Συντονίζονται ώστε να αξιοποιούνται οι συνέργειες μεταξύ των τομέων Μεταφορών, Ενέργειας και Ψηφιακού Τομέα, όπου καθιστούν δυνατή την σημαντική βελτίωση των οικονομικοκοινωνικών, κλιματικών ή περιβαλλοντικών ωφελειών της δράσης.

   

 

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) προέβη στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 στην έκδοση Πρόσκλησης για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2), συνολικού προϋπολογισμού 6.995.000.000€.

   Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΣΑΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 95613/18-10-2023 Εγκύκλιο με θέμα: «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο πλαίσιο του CEF 2 –  Τομέας Μεταφορών για το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών περιόδου 2021-2027», στην οποία παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για την τρέχουσα Ανοικτή Πρόσκληση ως προς την προβλεπόμενη διαδικασία και τα ενδιάμεσα βήματα για την απαιτούμενη Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ), που δίδεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

   Η τρέχουσα Ανοικτή Πρόσκληση απαρτίζεται από εννέα (9) επιμέρους τεύχη, εκ των οποίων πέντε (5) αφορούν σε χρηματοδότηση έργων από τον Γενικό Φάκελο (α/α 2,4,6,7,9) και τέσσερα (4) από τον Φάκελο Συνοχής (α/α 1,3,5,8), όπου οι επιλέξιμες δράσεις καλύπτουν τα πεδία στους ακόλουθους τομείς:

 • Σιδηροδρόμων 
 • Εσωτερικές πλωτές οδούς
 • Θαλάσσιους και εσωτερικής ναυσιπλοΐας λιμένες
 • Οδική ασφάλεια
 • Σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς 
 • Πολυτροπικές πλατφόρμες εφοδιαστικής
 • Πολυτροπικούς κόμβους επιβατών
 • Έξυπνες και διαλειτουργικές εφαρμογές για τις μεταφορές 
 • Προσιτή και ασφαλή μετακίνηση
 • Ανθεκτικότητα των υποδομών

   Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης (κοινοτικής συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών των Δράσεων κυμαίνονται από 30% έως 85% ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης ( Γενικό Φάκελο ή Φάκελο Συνοχής).

   Τα επιμέρους σκέλη της διαδικασίας και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα της Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ) αποτυπώνονται συνοπτικά ακολούθως ως εξής:

  

   Με την υποβολή των προτάσεων στην Ε.Ε ξεκινά η διαδικασία της αξιολόγησής τους ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης ( προτεραιότητα και επείγων χαρακτήρας, ωριμότητα, ποιότητα, επίδραση και καταλυτική επίδραση ) από μια επιτροπή επικουρούμενη από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες  κατά την περίοδο Φεβρουαρίου- Ιουνίου 2024. Η υπογραφή των Συμφώνων Χορήγησης Οικονομικής Συνδρομής από την Ε.Ε. προβλέπεται μετά από την έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. έως τον Ιούλιο 2024.

 

Σχετικά Αρχεία:

-        Η με αρ. πρωτ. 95613/18-10-2023 Εγκύκλιος της ΕΥΣΣΑΕ.

-        Η C(2023) 4886/25.7.2023 Απόφαση της Ε.Ε για την τροποποίηση της C(2021) 5763 final/5-8-2021 Απόφασης της Ε.Ε και το Παράρτημα «Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2021-2027 Τομέα Μεταφορών».

-        Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.

-        Σε μορφή zip (9 αρχεία): η από 26-09-2023 Πρόσκληση της Ε.Ε.

  

 

 

   Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής μέσα στο πλαίσιο της από 26 Σεπτεμβρίου 2023 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Τομέα Μεταφορών ενημερώνει ότι:  

   Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την παρακολούθηση της ημερίδας "2023 CEF Transport calls for proposals Info Day" που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 και σε ώρες διεξαγωγής από 10:00 π.μ έως 16:00 μ.μ (ώρα Βρυξελλών).

   Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 6.995.000.000€, ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

 • Γενικός Φάκελος:             3.545.000.000€
 • Φάκελος Συνοχής:           3.450.000.000€

   Η Πρόσκληση απαρτίζεται από εννέα (9) επιμέρους τεύχη, εκ των οποίων πέντε (5) αφορούν σε χρηματοδότηση έργων από τον Γενικό Φάκελο (α/α 2,4,6,7,9) και τέσσερα (4) από τον Φάκελο Συνοχής (α/α 1,3,5,8). 

  Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενημερωθούν για τις επιλέξιμες Δράσεις, όπως αναφέρονται σε κάθε επιμέρους τεύχος της Πρόσκλησης, ανά Γενικό Φάκελο και τον Φάκελο Συνοχής, όπως επίσης θα παρασχεθούν αναλυτικές πληροφορίες για την προετοιμασία κατάλληλων προτάσεων με επιτυχές αποτέλεσμα κατά την υποβολή τους.

  Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2023-cef-transport-calls-proposals-info-day-2023-10-10_en

 

Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

 

   Με την αρ. πρωτ. 112107/14-10-2021 επιστολή της Υπηρεσίας μας ενημερώσαμε για την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) στις 16-09-2021, Πρόσκλησης (13 Τεύχη) για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ειδικότερα, για τα ακόλουθα δύο (2) Τεύχη της Πρόσκλησης:

CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – Cohesion envelope (CEF-T-2021-AFIFCOEN) με προϋπολογισμό 375.000.000€ - Φάκελος Συνοχής και

-   CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – General envelope (CEF-T-2021-AFIFGEN) με προϋπολογισμό 1.200.000.000€ - Γενικός Φάκελος,

έχουν προβλεφθεί πέντε (5) καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων (cut-off dates) έως το τέλος του 2023.

    Για τον λόγο αυτό η ΕΥΣΣΑΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 90895/05-10-2023 επιστολή με θέμα: «Κυλιόμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο πλαίσιο του CEF 2 για την περίοδο 2021-2023 – Τομέας Μεταφορών», στην οποία περιγράφεται το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

 

   Σχετικά Έγγραφα:

   -      Η με αρ. πρωτ. 90895/05-10-2023 επιστολή της ΕΥΣΣΑΕ αναφορικά με την Κυλιόμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

   -      Η με αρ. πρωτ. 112107/14-10-2021 επιστολή της ΕΥΣΕ.

   -      Το από 19-7-2023 επικαιροποιημένο τεύχος (ver 3.0) “CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – Cohesion Envelope” (CEF-T-2021-AFIFCOEN)

   -     Το από 19-7-2023 επικαιροποιημένο τεύχος (ver 3.0) “CEF 2 Transport- Alternative Fuels Infrastructure Facility – General Envelope” (CEF-T-2021-AFIFGEN)

 

 Ανακοινώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής, ότι μέχρι την Πέμπτη 21/9 κατατέθηκαν δυο (2) αιτήσεις χρηματοδότησης ελληνικού ενδιαφέροντος, μέσα στα πλαίσια της Πρόσκλησης που εξέδωσε η CINEA, για την Στρατιωτική Κινητικότητα, συνολικού προϋπολογισμού 86.850.314€, ενώ ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 790.000.000€.

  Η ελληνική εισφορά του CEF 2  θα κυμαίνεται σε 43.425.157€, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους και την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

   Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι απολύτως ανταγωνιστική και οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν, θα αξιολογηθούν από μια επιτροπή επικουρούμενη από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κατά το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2023, ενώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένεται να ανακοινωθούν κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2023 και Ιανουαρίου 2024.

 Πρόγραμμα:  Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2)

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, εξέδωσε στις 3 Μαΐου 2023 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης, που αφορά στον Φάκελο της Στρατιωτικής Κινητικότητας ανέρχεται σε 790.000.000€, αφορά υποβολή δράσεων έργων ή/και μελετών που στόχο έχουν την προσαρμογή των υποδομών του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών στις απαιτήσεις διττής χρήσης (πολιτικής και στρατιωτικής) και το ποσοστό συγχρηματοδότησης (κοινοτικής συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνεται σε 50%.

Στα πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΣΑΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 68664/28-07-2023 επιστολή με θέμα: «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων/Μελετών στο πλαίσιο του Φακέλου Στρατιωτικής κινητικότητας του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) - Τομέας Μεταφορών», στην οποία περιγράφεται το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

 

 Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

   Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, σε συνέχεια της από 3 Μαΐου 2023 Ανοικτής Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) από τον Φάκελο της Στρατιωτικής Κινητικότητας ((Military Mobility), ενημερώνει ότι:  

   Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τη διαδικτυακή παρακολούθηση της ενημερωτικής ημερίδας με τίτλο “2023 CEF Transport Military Mobility Info Day”, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 από τις 14:30μμ έως τις 16:30μμ (ώρα Βρυξελλών). Η ημερίδα διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ.

   Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2023-cef-transport-military-mobility-info-day-2023-06-22_en

 

Με την με αρ. πρωτ. 112107/14-10-2021 επιστολή της υπηρεσίας μας ενημερώσαμε για την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) στις 16-09-2021, Πρόσκλησης (13 Τεύχη) για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ειδικότερα, για τα ακόλουθα δύο (2) Τεύχη της Πρόσκλησης:

 • CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – Cohesion envelope (CEF-T-2021-AFIFCOEN) με προϋπολογισμό 375.000.000€ - Φάκελος Συνοχής και
 • CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – General envelope (CEF-T-2021-AFIFGEN) με προϋπολογισμό 1.200.000.000€ - Γενικός Φάκελος,

έχουν προβλεφθεί πέντε (5) καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων (cut-off dates) έως το τέλος του 2023.

Για τον λόγο αυτό η ΕΥΣΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 110968/18-11-2022 επιστολή με θέμα: «Κυλιόμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο πλαίσιο του CEF 2 Π.Π. 2021-2023 – Τομέας Μεταφορών», στην οποία περιγράφεται το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

 

Συνημμένα Έγγραφα:

 

 

Με την αρ. πρωτ. 96246/07-10-2022 Εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής με θέμα «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο πλαίσιο του CEF 2 –  Τομέας Μεταφορών για το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών περιόδου 2021-2023», παρασχέθηκε ενημέρωση για την έκδοση της από 13.09.2022 Πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την συγχρηματοδότηση από το CEF 2  Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό CΙΝΕΑ, διοργάνωσε σχετική ενημερωτική ημερίδα “2022 CEF Transport Call Info Day” την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου,  από την οποία παρατίθενται οι ακόλουθες παρουσιάσεις για περισσότερες πληροφορίες.

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου για περισσότερες διευκρινίσεις.

 

Σχετικά αρχεία:  

 

Πηγή: Ε.Ε  https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2022-cef-transport-call-info-day-2022-10-05_en

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) προέβη στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 στην έκδοση Πρόσκλησης για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  (CEF 2).  Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 96246/ 07-10-2022 Εγκύκλιο με θέμα: « Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο πλαίσιο του CEF 2 –  Τομέας Μεταφορών για το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών περιόδου 2021-2023 », στην οποία περιγράφεται το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 5.120.000.000 €, ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

 • Γενικός Φάκελος: 2.470.000.000€
 • Φάκελος Συνοχής: 2.650.000.000€

Η Πρόσκληση απαρτίζεται από εννέα (9) επιμέρους τεύχη, εκ των οποίων πέντε (5) αφορούν σε χρηματοδότηση έργων από τον Γενικό Φάκελο (α/α 2,4,6,7,9) και τέσσερα (4) από τον Φάκελο Συνοχής (α/α 1,3,5,8). 

 

Συνημμένα Αρχεία:

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής σε συνέχεια της από 13 Σεπτεμβρίου 2022 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Τομέα Μεταφορών ενημερώνει ότι:  

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την παρακολούθηση της 2022 CEF Transport Call Info Day που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρες διεξαγωγής από 10:00πμ έως 14:30μμ (ώρα Βρυξελλών).

Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2022-cef-transport-call-info-day-2022-10-05_en

 

Με την με αρ. πρωτ. 112107/14-10-2021 επιστολή της υπηρεσίας μας ενημερώσαμε για την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) στις 16-09-2021, Πρόσκλησης (13 Τεύχη) για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ειδικότερα, για τα ακόλουθα δύο (2) Τεύχη της Πρόσκλησης:

 • CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – Cohesion envelope (CEF-T-2021-AFIFCOEN) με προϋπολογισμό 375.000.000€ - Φάκελος Συνοχής και
 • CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – General envelope (CEF-T-2021-AFIFGEN) με προϋπολογισμό 1.200.000.000€ - Γενικός Φάκελος,

έχουν προβλεφθεί πέντε (5) καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων (cut-off dates) έως το τέλος του 2023.

Για τον λόγο αυτό η ΕΥΣΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 84903/05-09-2022 επιστολή με θέμα: «Κυλιόμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο πλαίσιο του CEF 2 Π.Π. 2021-2023 – Τομέας Μεταφορών», στην οποία περιγράφεται το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) προέβη στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στην έκδοση Πρόσκλησης για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 7.050.000.000 €, ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

 • Γενικός Φάκελος: 3.670.000.000€
 • Φάκελος Συνοχής: 3.050.000.000€
 • Φάκελος Στρατιωτικής Κινητικότητας: 330.000.000€

Η Πρόσκληση απαρτίζεται από δεκατρία (13) επιμέρους τεύχη, εκ των οποίων έξι (6) αφορούν σε χρηματοδότηση έργων από τον Γενικό Φάκελο, έξι (6) από τον Φάκελο Συνοχής και μια (1) από τον Φάκελο Στρατιωτικής κινητικότητας. 

 

Συνημμένα Αρχεία:

Η από 16-09-2021 Πρόσκληση της Ε.Ε. (13 αρχεία)

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής, σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 55304/27-05-2022  Επιστολής της αναφορικά με την Ανοικτή Πρόσκληση της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) από τον Φάκελο της Στρατιωτικής Κινητικότητας ((Military Mobility), ενημερώνει ότι:  

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την παρακολούθηση της Info Day CEF 2 Transport Military Mobility που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρες διεξαγωγής από 14:30μμ έως 16:30μμ (ώρα Βρυξελλών).

Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/register-2022-cef-transport-military-mobility-info-day-2022-06-13_en

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CINEA, εξέδωσε στις 12 Μαϊου 2022 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027(CEF 2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης, που αφορά στον Φάκελο της Στρατιωτικής Κινητικότητας (Military Mobility), ανέρχεται σε 330.000.000€, αφορά υποβολή δράσεων έργων ή/και μελετών που στόχο έχουν την προσαρμογή των υποδομών του διευρωπαΪκού δικτύου μεταφορών στις απαιτήσεις διττής χρήσης ( πολιτικής και στρατιωτικής) και το ποσοστό συγχρηματοδότησης (κοινοτικής συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνεται σε 50%.

Με την με αρ. πρωτ. 112107/14-10-2021 επιστολή της υπηρεσίας μας ενημερώσαμε για την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) στις 16-09-2021, Πρόσκλησης (13 Τεύχη) για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ειδικότερα, για τα ακόλουθα δύο (2) Τεύχη της Πρόσκλησης:

 • CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – Cohesion envelope (CEF-T-2021-AFIFCOEN) με προϋπολογισμό 375.000.000€ - Φάκελος Συνοχής και
 • CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – General envelope (CEF-T-2021-AFIFGEN) με προϋπολογισμό 1.200.000.000€ - Γενικός Φάκελος,

έχουν προβλεφθεί πέντε (5) καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων (cut-off dates) έως το τέλος του 2023.

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.