Γενικά

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1315/2013 της 11ης Δεκεμβρίου 2013 ορίζονται οι προσανατολισμοί για το ΔΕΔ-Μ, ενώ στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1153 της 7ης Ιουλίου 2021 για τη σύσταση του CEF 2 ορίζονται τα προκαθορισμένα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ)/Projects of Common Interest (PCIs) – Annex, Part 3 (1 & 2).

Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα, ήτοι το Κεντρικό Δίκτυο (Core Network) και το Εκτεταμένο Δίκτυο (Comprehensive Network):

α)  Το Κεντρικό Δίκτυο, το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του ΔΕΔ-Μ, απαρτίζεται από τα μέρη του δικτύου, που είναι υψίστης στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης των ΔΕΔ-Μ. Διασυνδέεται μέσω κόμβων και παρέχει συνδέσεις μεταξύ των Κ-Μ, καθώς και με τις υποδομές των δικτύων μεταφορών γειτονικών κρατών. 

Συμπεριλαμβάνει εννέα (9) κεντρικούς διαδρόμους, κόμβους του δικτύου, τα λοιπά τμήματα του κεντρικού δικτύου, καθώς και τα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας για όλα τα μέσα μεταφοράς.  Από τους εννέα (9) κεντρικούς διαδρόμους η Ελλάδα συμμετέχει στο Διάδρομο Orient/East-Med ο οποίος ξεκινάει από τη Γερμανία και καταλήγει στην Κύπρο. Επί της ελληνικής επικράτειας ο διάδρομος περιλαμβάνει:

 • Τουρκική μεθόριος – Αλεξανδρούπολη – Καβάλα – Θεσσαλονίκη – Ιωάννινα – Κακαβιά/ Ηγουμενίτσα
 • Μεθόριος Βόρειας Μακεδονίας — Θεσσαλονίκη
 • Σόφια (Βουλγαρία) – Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Πειραιάς/Ικόνιο – Ηράκλειο – Λεμεσός (Βασιλικό) – Λευκωσία/Λάρνακα (Κύπρος)
 • Αθήνα – Πάτρα/Ηγουμενίτσα

β)  Το Εκτεταμένο Δίκτυο το οποίο λειτουργεί ως τροφοδοτικό δίκτυο από το εθνικό-περιφερειακό δίκτυο προς το κεντρικό δίκτυο και στη χώρα μας περιλαμβάνει 35 αεροδρόμια, 20 λιμάνια, το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, όπως εμφανίζεται στους σχετικούς χάρτες.

 

Προϋπολογισμός CEF 2

Ο συνολικός προϋπολογισμός του CEF 2 ανέρχεται σε 33,710 δις €, τα οποία κατανέμονται [ Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1153/01.07.2021] για τον τομέα των Μεταφορών: 25,807 δις €.

Τομέας Μεταφορών: 25,807 δις €, εκ των οποίων:

 • 12,830 δις €  στον Γενικό Φάκελο (General Envelope) 
 • 11,286 δις € στον Φάκελο Συνοχής (Cohesion Envelope) 
 • 1,691 δις € στον Φάκελο Στρατιωτικής Κινητικότητας (Military Mobility Envelope)

 

Προγράμματα Εργασιών

Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει Πολυετή και Ετήσια Προγράμματα Εργασιών. Στον τομέα των Μεταφορών, τα Προγράμματα Εργασίας αφορούν στα έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς και καθορίζουν τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες του τομέα. Συντονίζονται ώστε να αξιοποιούνται οι συνέργειες μεταξύ των τομέων Μεταφορών, Ενέργειας και Ψηφιακού Τομέα, ιδίως όπως η ηλεκτροκίνηση, τα ευφυή και βιώσιμα συστήματα μεταφορών και η διασύνδεση των υποδομών.

   

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής σε συνέχεια της από 13 Σεπτεμβρίου 2022 Ανοικτής Πρόσκλησης της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) του Τομέα Μεταφορών ενημερώνει ότι:  

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την παρακολούθηση της 2022 CEF Transport Call Info Day που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρες διεξαγωγής από 10:00πμ έως 14:30μμ (ώρα Βρυξελλών).

Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/2022-cef-transport-call-info-day-2022-10-05_en

 

Με την με αρ. πρωτ. 112107/14-10-2021 επιστολή της υπηρεσίας μας ενημερώσαμε για την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) στις 16-09-2021, Πρόσκλησης (13 Τεύχη) για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ειδικότερα, για τα ακόλουθα δύο (2) Τεύχη της Πρόσκλησης:

 • CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – Cohesion envelope (CEF-T-2021-AFIFCOEN) με προϋπολογισμό 375.000.000€ - Φάκελος Συνοχής και
 • CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – General envelope (CEF-T-2021-AFIFGEN) με προϋπολογισμό 1.200.000.000€ - Γενικός Φάκελος,

έχουν προβλεφθεί πέντε (5) καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων (cut-off dates) έως το τέλος του 2023.

Για τον λόγο αυτό η ΕΥΣΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 84903/05-09-2022 επιστολή με θέμα: «Κυλιόμενη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο πλαίσιο του CEF 2 Π.Π. 2021-2023 – Τομέας Μεταφορών», στην οποία περιγράφεται το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) προέβη στις 16 Σεπτεμβρίου 2021 στην έκδοση Πρόσκλησης για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 7.050.000.000 €, ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

 • Γενικός Φάκελος: 3.670.000.000€
 • Φάκελος Συνοχής: 3.050.000.000€
 • Φάκελος Στρατιωτικής Κινητικότητας: 330.000.000€

Η Πρόσκληση απαρτίζεται από δεκατρία (13) επιμέρους τεύχη, εκ των οποίων έξι (6) αφορούν σε χρηματοδότηση έργων από τον Γενικό Φάκελο, έξι (6) από τον Φάκελο Συνοχής και μια (1) από τον Φάκελο Στρατιωτικής κινητικότητας. 

 

Συνημμένα Αρχεία:

Η από 16-09-2021 Πρόσκληση της Ε.Ε. (13 αρχεία)

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής, σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 55304/27-05-2022  Επιστολής της αναφορικά με την Ανοικτή Πρόσκληση της υποβολής προτάσεων για την Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2) από τον Φάκελο της Στρατιωτικής Κινητικότητας ((Military Mobility), ενημερώνει ότι:  

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την παρακολούθηση της Info Day CEF 2 Transport Military Mobility που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρες διεξαγωγής από 14:30μμ έως 16:30μμ (ώρα Βρυξελλών).

Παρακάτω παρατίθεται ο ακόλουθος σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/register-2022-cef-transport-military-mobility-info-day-2022-06-13_en

 

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CINEA, εξέδωσε στις 12 Μαϊου 2022 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη Συγχρηματοδότηση Έργων στο πλαίσιο του Μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη" Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027(CEF 2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης, που αφορά στον Φάκελο της Στρατιωτικής Κινητικότητας (Military Mobility), ανέρχεται σε 330.000.000€, αφορά υποβολή δράσεων έργων ή/και μελετών που στόχο έχουν την προσαρμογή των υποδομών του διευρωπαΪκού δικτύου μεταφορών στις απαιτήσεις διττής χρήσης ( πολιτικής και στρατιωτικής) και το ποσοστό συγχρηματοδότησης (κοινοτικής συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών διαμορφώνεται σε 50%.

Με την με αρ. πρωτ. 112107/14-10-2021 επιστολή της υπηρεσίας μας ενημερώσαμε για την έκδοση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) στις 16-09-2021, Πρόσκλησης (13 Τεύχη) για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ειδικότερα, για τα ακόλουθα δύο (2) Τεύχη της Πρόσκλησης:

 • CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – Cohesion envelope (CEF-T-2021-AFIFCOEN) με προϋπολογισμό 375.000.000€ - Φάκελος Συνοχής και
 • CEF 2 Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility – General envelope (CEF-T-2021-AFIFGEN) με προϋπολογισμό 1.200.000.000€ - Γενικός Φάκελος,

έχουν προβλεφθεί πέντε (5) καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων (cut-off dates) έως το τέλος του 2023.

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.