Ανάλυση κοινωνικοοικονομικού κόστους-ωφέλειας / Cost – Benefit analysis: ποσοτικά εκφρασμένη εκ των προτέρων αξιολόγηση, με βάση αναγνωρισμένη μεθοδολογία, της αξίας ενός έργου λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά κοινωνικά, οικονομικά, κλιματικά και περιβαλλοντικά οφέλη και στοιχεία κόστους. Η ανάλυση κλιματικών και περιβαλλοντικών οφελών και στοιχείων κόστους βασίζεται στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διεξάγεται σύμφωνα με την οδηγία 2011/92/ΕΕ.


Απομονωμένο δίκτυο/ Isolated network: σιδηροδρομικό δίκτυο κράτους μέλους ή τμήμα αυτού, με εύρος τροχιάς που διαφέρει από το ευρωπαϊκό τυποποιημένο ονομαστικό εύρος τροχιάς (1.435 mm), για το οποίο ορισμένες μείζονος σημασίας επενδύσεις υποδομών δεν μπορούν να αιτιολογηθούν με όρους οικονομικής αποδοτικότητας λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων αυτού του δικτύου, που οφείλονται στη γεωγραφική του απόσταση ή την περιφερειακή του θέση.


Αστικός κόμβος / Urban node: αστική περιοχή όπου η υποδομή μεταφορών του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως λιμένες, περιλαμβανομένων επιβατικών τερματικών σταθμών, αερολιμένες, σιδηροδρομικοί σταθμοί, πλατφόρμες υλικοτεχνικής υποστήριξης και εμπορευματικοί σταθμοί που βρίσκονται μέσα στο πολεοδομικό συγκρότημα και γύρω από αυτό, συνδέεται με άλλα μέρη της υποδομής αυτής και με την υποδομή περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας.

 

Γειτονική χώρα / Neighbouring country: κάθε χώρα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΕυρωπαΪκής Πολιτικής Γειτονίας, συμπεριλαμβανομένων της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, της πολιτικής διεύρυνσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

 

Διάδρομοι του κεντρικού δικτύου/Core network corridors: μέσα για τη διευκόλυνση της συντονισμένης υλοποίησης του κεντρικού δικτύου, όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 και απαριθμούνται στο μέρος III του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

 

Διάδρομος 5G/5G corridor: διαδρομή οδικής, σιδηροδρομικής ή εσωτερικής πλωτής μεταφοράς που καλύπτεται πλήρως με υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας και ιδίως με συστήματα 5G, που καθιστούν δυνατή την αδιάλειπτη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών συνέργειας, όπως η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα, παρόμοιες υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας για τους σιδηρόδρομους ή ψηφιακή συνδεσιμότητα σε εσωτερικές πλωτές οδούς.

 

Διαλειτουργικότητα / Interoperability: η ικανότητα της υποδομής ενός τρόπου μεταφοράς να επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνται σ’ αυτόν για την επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων απόδοσης για την εν λόγω υποδομή ή τρόπο μεταφοράς, και περιλαμβανομένων όλων των κανονιστικών, τεχνικών και λειτουργικών προϋποθέσεων.

 

Διασυνοριακή σύνδεση/Cross border link: στον τομέα των μεταφορών, έργο κοινού ενδιαφέροντος το οποίο διασφαλίζει τη συνέχεια του ΔΕΔ-Μ μεταξύ κρατών μελών ή μεταξύ κράτους μέλους και τρίτης χώρας.

 

Διασυνοριακό έργο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας/Cross-border project in the field of renewable energy: έργο που επιλέγεται ή είναι επιλέξιμο βάσει συμφωνίας συνεργασίας ή κάθε άλλου είδους ρύθμισης μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή ρυθμίσεων μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών, κατά τα άρθρα 8, 9, 11 και 13 της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, κατά τον προγραμματισμό ή την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο μέρος IV του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

 

Διαχειριστής υποδομής/ Infrastructure Manager: οποιοσδήποτε φορέας ή επιχείρηση που είναι υπεύθυνος ιδίως για την εγκατάσταση ή τη συντήρηση υποδομής μεταφορών. Η έννοια αυτή μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και προστασίας της υποδομής.

 

Δικαιούχος/ Beneficiary: οντότητα με νομική προσωπικότητα με την οποία έχει υπογραφεί συμφωνία επιχορήγησης.

 

Δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας/Very high capacity networks: δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2) της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972.

 

Δράση/Action: κάθε δραστηριότητα που έχει προσδιορισθεί ως οικονομικά και τεχνικά αυτοτελής, έχει καθορισμένο χρονικό πλαίσιο και είναι αναγκαία για την υλοποίηση ενός έργου.

 

Εκτεταμένο δίκτυο/Comprehensive network: οι υποδομές μεταφορών που προσδιορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.

 

Ελλείπων κρίκος/Missing link: σε όλους τους τρόπους μεταφοράς, ελλείπον τμήμα του ΔΕΔ-Μ ή ενός τμήματος μεταφοράς που συνδέει κεντρικά ή εκτεταμένα δίκτυα με τους διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ, το οποίο διακόπτει τη συνέχεια του ΔΕΔ-Μ ή περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα σημεία συμφόρησης που επηρεάζουν τη συνέχεια του ΔΕΔ-Μ.

 

Εμπορευματικός τερματικός σταθμός / Freight terminal: δομή εξοπλισμένη για τη μεταφόρτωση εμπορευμάτων μεταξύ τουλάχιστον δύο τρόπων μεταφοράς ή μεταξύ δύο διαφορετικών σιδηροδρομικών συστημάτων και για την προσωρινή αποθήκευση εμπορευμάτων, όπως θαλάσσιοι λιμένες, λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αερολιμένες και τερματικοί σταθμοί οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών.

 

Eναλλακτικά καύσιμα/Alternative fuels: τα εναλλακτικά καύσιμα για όλους τους τρόπους μεταφοράς, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) της οδηγίας 2014/94/ΕΕ,  όπως ο ηλεκτρισμός, το υδρογόνο, τα (υγρά) βιοκαύσιμα, τα συνθετικά καύσιμα, το μεθάνιο (φυσικό αέριο (CNG και LNG) και βιομεθάνιο) και το υγραέριο (LPG) που υποκαθιστούν, τουλάχιστον εν μέρει, πηγές ορυκτού πετρελαίου στον ενεργειακό εφοδιασμό των μεταφορών, συμβάλλουν στην αφαίρεση του άνθρακα και ενισχύουν την περιβαλλοντική αποδοτικότητα του μεταφορικού τομέα.

 

Επιχειρησιακές ψηφιακές πλατφόρμες συνδεδεμένες απευθείας με υποδομές μεταφορών και ενέργειας/Operational digital platforms directly associated with transport and energy infrastructure: φυσικοί και εικονικοί πόροι της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, που λειτουργούν μέσω της υποδομής επικοινωνιών και οι οποίοι υποστηρίζουν τη ροή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων των υποδομών μεταφορών ή ενέργειας ή και των δύο.

 

Εργασίες/Works: η αγορά, η προμήθεια και η ανάπτυξη συστατικών μερών, συστημάτων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, η εκτέλεση δραστηριοτήτων ανάπτυξης, κατασκευής και εγκατάστασης σχετικών με έργο, η παράδοση των εγκαταστάσεων και η έναρξη λειτουργίας έργου.

 

Έργο κοινού ενδιαφέροντος/Project of common interest: έργο που προσδιορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 ή στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 ή στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού (EE) αριθ. 2021/1153.

 

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία / European added value: η αξία ενός έργου η οποία, επιπλέον της δυνητικής αξίας για το αντίστοιχο κράτος μέλος μεμονωμένα, οδηγεί σε σημαντική βελτίωση είτε των συνδέσεων είτε της ροής των μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών, η οποία μπορεί να καταδειχθεί με αναφορά σε βελτιώσεις όσον αφορά την απόδοση, τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα ή τη συνοχή, σύμφωνα με τους στόχους, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.1315/2013, άρθρο 4.

 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας / European Rail Traffic Management System (ERTMS): το σύστημα που ορίζεται στην απόφαση 2006/679/ΕΚ της Επιτροπής και στην απόφαση 2006/860/ΕΚ της Επιτροπής.

 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη ναυτιλία / E-maritime systems: υπηρεσίες στις οποίες χρησιμοποιούνται προηγμένες και διαλειτουργικές τεχνολογίες πληροφοριών στον ναυτιλιακό τομέα για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη διευκόλυνση της διακίνησης φορτίων στη θάλασσα και στους λιμένες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ενιαίας ηλεκτρονικής θυρίδας, όπως η ενιαία ηλεκτρονική θυρίδα που προβλέπεται στην οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των συστημάτων επικοινωνίας λιμένων και των σχετικών συστημάτων τελωνειακών πληροφοριών.

 

Κεντρικό δίκτυο/Core network: οι υποδομές μεταφορών που προσδιορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.

 

Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες/Socioeconomic drivers: φορείς που, λόγω της αποστολής, της φύσης ή του τόπου δραστηριότητάς τους, μπορούν να αποφέρουν άμεσα ή έμμεσα σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη σε πολίτες, επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο τους ή στη ζώνη επιρροής τους.

 

Μελέτες/Studies: δραστηριότητες αναγκαίες για την προετοιμασία υλοποίησης έργου, όπως οι προμελέτες, οι μελέτες χαρτογράφησης, σκοπιμότητας, αξιολόγησης, δοκιμής και επικύρωσης, μεταξύ άλλων υπό μορφή λογισμικού, και κάθε άλλο μέτρο τεχνικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων ενεργειών για τον καθορισμό και την ανάπτυξη έργου, καθώς και για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη χρηματοδότησή του, όπως οι αναγνωριστικές μελέτες των σχετικών τοποθεσιών και η προετοιμασία της δέσμης χρηματοδότησης.


Περιφέρεια NUTS / NUTS region: περιφέρεια, όπως ορίζεται στην Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων.

 

Πλατφόρμα Υλικοτεχνικής Υποστήριξης / Multimodal Logistics Platform: περιοχή απευθείας συνδεδεμένη με την υποδομή μεταφορών του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν εμπορευματικό τερματικό σταθμό και καθιστά εφικτές τις δραστηριότητες υλικοτεχνικής υποστήριξης.

 

Προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση/Energy efficiency first: προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 18) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.

 

Σημείο συμφόρησης / Bottleneck: φυσικό, τεχνικό ή λειτουργικό εμπόδιο στον τομέα των μεταφορών, το οποίο επιφέρει διακοπή του συστήματος και δυσμενείς επιπτώσεις στη συνέχεια των ροών μεγάλων αποστάσεων ή των διασυνοριακών ροών και το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία νέων ή με τη ριζική αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές βελτιώσεις προς την κατεύθυνση της άρσης των περιορισμών που προκαλεί το σημείο συμφόρησης.

 

Συνδυασμένη μεταφορά / Multimodal transport: μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, ή αμφοτέρων, με τη χρήση δύο ή περισσοτέρων τρόπων μεταφοράς.


Συνδυαστικές πράξεις/Blending operation: δράσεις που στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο συνδυαστικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 6) του δημοσιονομικού κανονισμού, και συνδυάζουν μη επιστρεπτέες μορφές στήριξης και/ή χρηματοδοτικά μέσα και/ή δημοσιονομικές εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της Ένωσης με επιστρεπτέες μορφές στήριξης από αναπτυξιακά ή άλλα δημόσια χρηματοοικονομικά ιδρύματα, καθώς και από εμπορικά χρηματοοικονομικά ιδρύματα και επενδυτές.

 

 

Συστήματα 5G/5G systems: σύνολο στοιχείων ψηφιακής υποδομής βασιζόμενων σε διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα για τεχνολογίες κινητών και ασύρματων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για συνδεσιμότητα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, με προηγμένα χαρακτηριστικά επιδόσεων όπως οι πολύ υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων και η πολύ υψηλή χωρητικότητα, οι επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης, η εξαιρετικά υψηλή αξιοπιστία ή η υποστήριξη μεγάλου αριθμού συνδεδεμένων συσκευών.

 

Σύστημα Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας / Air Traffic Management System (ATM): σύστημα, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 552/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και στο Γενικό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στην Ευρώπη, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου.

 

Σύστημα Ευφυών Μεταφορών / Intelligent Transport Systems (ITS): σύστημα, όπως ορίζεται στην οδηγία 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.


Συστήματα Διαχείρισης και Ενημέρωσης για την Θαλάσσια Κυκλοφορία / Vessel Traffic Monitoring and Information Systems (VTMIS): συστήματα που εγκαθίστανται για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των θαλάσσιων μεταφορών, τα οποία χρησιμοποιούν πληροφορίες από Συστήματα Αυτόματου Εντοπισμού Πλοίων (AIS), Συστήματα Μεγάλου Βεληνεκούς για την Αναγνώριση και τον Εντοπισμό Πλοίων (LRIT) και παράκτια συστήματα ραντάρ και επικοινωνιών, όπως προβλέπονται στην οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των εθνικών συστημάτων θαλασσίων πληροφοριών μέσω του SafeSeaNet.


Τηλεματικές εφαρμογές / Telematic applications: τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιούνται τεχνολογίες πληροφοριών, επικοινωνιών, πλοήγησης και εντοπισμού/ χωροθέτησης με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των υποδομών, της κινητικότητας και της κυκλοφορίας στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και την παροχή υπηρεσιών με προστιθεμένη αξία σε πολίτες και μεταφορείς, καθώς και συστήματα για την ασφαλή, περιβαλλοντικά αβλαβή και αποδοτική χρήση του δικτύου. Δύνανται επίσης να περιλαμβάνουν συσκευές που ευρίσκονται επί του οχήματος, με την προϋπόθεση ότι αποτελούν αδιαίρετο σύστημα με αντίστοιχες συνιστώσες υποδομής.

 

Τρίτη χώρα/Third country: χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ένωσης.

 

Υπηρεσίες Πληροφοριών Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας / River Information Services (RIS): τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στις εσωτερικές πλωτές οδούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Υποδομή διπλής χρήσης/Dual-use infrastructure: υποδομή του δικτύου μεταφορών που καλύπτει τόσο τις ανάγκες των πολιτών, όσο και τις αμυντικές ανάγκες.

 

Υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας/Digital connectivity infrastucture: δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, συστήματα 5G, πολύ υψηλής ποιότητας τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα και δίκτυα κορμού, καθώς και επιχειρησιακές ψηφιακές πλατφόρμες που συνδέονται απευθείας με υποδομές μεταφορών και ενέργειας.

 

 

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.