Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΙΝΕΑ) προέβη στις 17/05/2017 στην έκδοση Πρόσκλησης για τη συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF):

  • Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2014-2020 – CEF Transport 2018 Call – General Envelope – Συνολικού προϋπολογισμού 450.000.000 €
    Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 24 Οκτωβρίου 2018, 17:00μμ ώρα Βρυξελλών

Στα Σχετικά αρχεία περιλαμβάνονται:

  1. Η με αρ. πρωτ. 54291/21-05-2018 επιστολή της ΕΥΣΕ με θέμα: «Υποβολή Προτάσεων Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) – Τομέας Μεταφορών»
  2. Η από 17-05-2018 Πρόσκληση της ΙΝΕΑ για την υποβολή προτάσεων του πολυετούς προγράμματος εργασιών για χρηματοδοτική συνδρομή στο πλαίσιο του Μηχανισμού «συνδέοντας την Ευρώπη» - Τομέας Μεταφορών για την περίοδο 2014-2020
  3. Η κοινοποίηση (2018/C170/05) της ανωτέρω Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4. Η C(2018) 2226 final/19-04-2018 Απόφαση της ΕΕ που τροποποιεί την C(2014) 1921 για τη θέσπιση του Πολυετούς προγράμματος Εργασιών 2014-2020 για χρηματοδοτική συνδρομή στον τομέα του CEF - Τομέα Μεταφορών για την περίοδο 2014-2020
  5. Το Παράρτημα (Annex) της C(2018) 2226 final/19-04-2018 Απόφασης της ΕΕ

 

Διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα

Η ΕΕ για τη δημοσιοποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης θα πραγματοποιήσει στις 31 Μαΐου 2018 ενημερωτική ημερίδα (2018 CEF Transport Call Virtual Info Day).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν για να παρακολουθήσουν την ημερίδα και να υποβάλλουν ερωτήσεις στη σχετική ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕ (ΙΝΕΑ).


Πληροφορίες

Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΙΝΕΑ, όπου είναι αναρτημένη η Πρόσκληση και ο σχετικός οδηγός (Guide of Applicants).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη συμπλήρωση των αιτήσεων και τις πηγές από τις οποίες μπορούν να αναζητήσουν σχετικά στοιχεία, για τα έγγραφα που απαιτούνται να συνυποβληθούν με την αίτηση, καθώς και για τις διαδικασίες υποβολής, μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής – ΕΥΣE στα στοιχεία επικοινωνίας που εμπεριέχονται στη με αρ. πρωτ. 54291/21-05-2018 επιστολή της ΕΥΣΕ (βλ. σχετικά αρχεία).

Πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση των αιτήσεων, τα έγγραφα που απαιτούνται και τις διαδικασίες υποβολής, παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣE), στα στοιχεία επικοινωνίας που εμπεριέχονται στη με αρ. πρωτ. 54291/21-05-2018 επιστολή της ΕΥΣΕ (βλ. Σχετικά αρχεία).

Σύμφωνα με την Πρόσκληση της ΙΝΕΑ, όλες οι ερωτήσεις προς την ΙΝΕΑ θα πρέπει να έχουν υποβληθεί με e-mail μέσω της πλατφόρμας Frequently Asked Questions (FAQ) στην ιστοσελίδα της ΙΝΕΑ, το αργότερο ως τις 3 Οκτωβρίου 2018 προκειμένου να απαντηθούν ως την τελευταία επικαιροποίηση των απαντήσεων στις 17 Οκτωβρίου 2018.

 

Σχετικά αρχεία

1 Επιστολή ΕΥΣΕ 54291/21-05-2018 (288 Kb)

2 Πρόσκληση CEF Transport 17-05-2018 (276 Kb)

3 Κοινοποίηση στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (2018/C 170/05) (336 Kb)

4 Απόφαση Τροποποίησης C(2018) 2226 της ΕΕ (228 Kb)

5 Παράρτημα της Απόφασης Τροποποίησης C(2018) 2226 της ΕΕ (676 Kb)

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.