Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, εξέδωσε στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 Πρόσκληση για τη Συγχρηματοδότηση Προπαρασκευαστικών Μελετών για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

   Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης, που αφορά στον τομέα της Ενέργειας, ανέρχεται σε 1.000.000€ και αφορά Προπαρασκευαστικές Μελέτες για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (CB RES projects). Η ανωτέρω θεματική αφορά νέα κατηγορία επιλέξιμων έργων (διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) όπως αυτή εισήχθη με το άρθρο 7 του Κανονισμού αριθμ. 2021/1153 της Ε.Ε.

 

   Το ποσοστό συγχρηματοδότησης (κοινοτικής συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών των Δράσεων δεν μπορεί να ξεπερνά το 50%.

   Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 102889/ 26-10-2022 επιστολή με θέμα: «Τομέας Ενέργειας: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων/Μελετών στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2), στην οποία περιγράφεται το Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ).

 

 Επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.