Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού CΙΝΕΑ, εξέδωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 2023 Πρόσκληση για τη Συγχρηματοδότηση Προπαρασκευαστικών Μελετών για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης, που αφορά στον τομέα της Ενέργειας, ανέρχεται σε 1.000.000€ και αφορά Προπαρασκευαστικές Μελέτες για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (CB RES projects). Η ανωτέρω θεματική αφορά νέα κατηγορία επιλέξιμων έργων στο CEF2 (διασυνοριακά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) όπως αυτή εισήχθη με το άρθρο 7 του Κανονισμού αριθμ. 2021/1153 της Ε.Ε. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η  9η Ιανουαρίου 2024.

    Το ποσοστό συγχρηματοδότησης (κοινοτικής συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών των Δράσεων δεν μπορεί να ξεπερνά το 50%. Ωστόσο συνιστάται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των προτάσεων να κυμαίνεται στο εύρος ποσού μεταξύ 100.000€ - 350.000€.

    Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΣΑΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 90897/ 05-10-2023 επιστολή με θέμα: “Τομέας Ενέργειας CEF2: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Προπαρασκευαστικών Μελετών για Διασυνοριακά Έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2)”, στην οποία παρατίθεται πληροφορίες αναφορικά με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον Μηχανισμό CEF2, καθώς πρόσθετα περιγράφεται αναλυτικά η προβλεπόμενη διαδικασία και τα ενδιάμεσα βήματα για την απαιτούμενη Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ), που δίδεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

    Τα επιμέρους σκέλη της διαδικασίας και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

  • Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης από την αρμόδια Γενική Γραμματεία, ως προς την σκοπιμότητα της προτεινόμενης δράσης σε σχέση με την εθνική στρατηγική έως τις 1/12/2023.
  • Προαξιολόγηση πρότασης από ΕΥΔ, το αργότερο έως τις 12/12/2023.
  • Υποβολή πρότασης στην ΕΥΣΣΑΕ, το αργότερο έως τις 19/12/2023.
  • Τελικός έλεγχος από την ΕΥΣΣΑΕ & Παροχή σύμφωνης γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ). Τα έγγραφα/έντυπα παραδίδονται από την ΕΥΣΣΑΕ στο δυνητικό δικαιούχο, το αργότερο έως τις 4/1/2024.
  •  Υποβολή της πρότασης στην ΕΕ στις 9/1/2024 (17:00 μμ - ώρα Βρυξελλών)

    Γενικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της CΙΝΕΑ: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en

   

   Σχετικά έγγραφα:

 

 

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.