Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CΙΝΕΑ) προέβη στις 26 Σεπτεμβρίου 2023 στην έκδοση Πρόσκλησης για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»  Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2), συνολικού προϋπολογισμού 6.995.000.000€.

   Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΣΣΑΕ εξέδωσε τη με αρ. πρωτ. 95613/18-10-2023 Εγκύκλιο με θέμα: «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Χρηματοδότησης Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στο πλαίσιο του CEF 2 –  Τομέας Μεταφορών για το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών περιόδου 2021-2027», στην οποία παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για την τρέχουσα Ανοικτή Πρόσκληση ως προς την προβλεπόμενη διαδικασία και τα ενδιάμεσα βήματα για την απαιτούμενη Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ), που δίδεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

   Η τρέχουσα Ανοικτή Πρόσκληση απαρτίζεται από εννέα (9) επιμέρους τεύχη, εκ των οποίων πέντε (5) αφορούν σε χρηματοδότηση έργων από τον Γενικό Φάκελο (α/α 2,4,6,7,9) και τέσσερα (4) από τον Φάκελο Συνοχής (α/α 1,3,5,8), όπου οι επιλέξιμες δράσεις καλύπτουν τα πεδία στους ακόλουθους τομείς:

  • Σιδηροδρόμων 
  • Εσωτερικές πλωτές οδούς
  • Θαλάσσιους και εσωτερικής ναυσιπλοΐας λιμένες
  • Οδική ασφάλεια
  • Σιδηροδρομικούς τερματικούς σταθμούς 
  • Πολυτροπικές πλατφόρμες εφοδιαστικής
  • Πολυτροπικούς κόμβους επιβατών
  • Έξυπνες και διαλειτουργικές εφαρμογές για τις μεταφορές 
  • Προσιτή και ασφαλή μετακίνηση
  • Ανθεκτικότητα των υποδομών

   Τα ποσοστά συγχρηματοδότησης (κοινοτικής συνδρομής CEF) επί των επιλέξιμων δαπανών των Δράσεων κυμαίνονται από 30% έως 85% ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης ( Γενικό Φάκελο ή Φάκελο Συνοχής).

   Τα επιμέρους σκέλη της διαδικασίας και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα της Υποβολής Προτάσεων σε Εθνικό Επίπεδο για την Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Κ-Μ) αποτυπώνονται συνοπτικά ακολούθως ως εξής:

  

   Με την υποβολή των προτάσεων στην Ε.Ε ξεκινά η διαδικασία της αξιολόγησής τους ως προς την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης ( προτεραιότητα και επείγων χαρακτήρας, ωριμότητα, ποιότητα, επίδραση και καταλυτική επίδραση ) από μια επιτροπή επικουρούμενη από ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες  κατά την περίοδο Φεβρουαρίου- Ιουνίου 2024. Η υπογραφή των Συμφώνων Χορήγησης Οικονομικής Συνδρομής από την Ε.Ε. προβλέπεται μετά από την έγκριση των οριστικών αποτελεσμάτων από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. έως τον Ιούλιο 2024.

 

Σχετικά Αρχεία:

-        Η με αρ. πρωτ. 95613/18-10-2023 Εγκύκλιος της ΕΥΣΣΑΕ.

-        Η C(2023) 4886/25.7.2023 Απόφαση της Ε.Ε για την τροποποίηση της C(2021) 5763 final/5-8-2021 Απόφασης της Ε.Ε και το Παράρτημα «Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών 2021-2027 Τομέα Μεταφορών».

-        Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ.

-        Σε μορφή zip (9 αρχεία): η από 26-09-2023 Πρόσκληση της Ε.Ε.

  

 

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.