Σε συνέχεια της 9463 final/16-12-2021 απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών (Multiannual Work Programme – MAP) περιόδου 2021-2025 και της από 12-1-2022 “Πρόσκλησης για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 (CEF 2)” που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADΕΑ, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε. έχει παραταθεί έως τις 20 Απριλίου 2022.

Το Πολυετές Πρόγραμμα Εργασιών (MAP) περιόδου 2021 – 2025 καθορίζει τις προτεραιότητες της χρηματοδοτικής στήριξης της Ένωσης βάσει του Χρηματοδοτικού Κανονισμού του CEF 2 και των προτεραιοτήτων που πηγάζουν από την Ανακοίνωση της ΕΕ για την Ψηφιακή Πυξίδα 2030.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 258.000.000 €, απαρτίζεται από πέντε (5) επιμέρους τεύχη  και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πληροφορίες ανά τεύχος προκήρυξης μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη θέση της ιστοσελίδας της HADΕΑ:

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals_en?f%5B0%5D=oe_call_proposals_status%3Aupcoming&f%5B1%5D=programmes_programme%3A13&page=0

 

Η ΕΕ για τη δημοσιοποίηση των ανωτέρω προσκλήσεων πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες και να παρακολουθήσουν την ημερίδα, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://hadea.ec.europa.eu/news/recordings-and-presentations-first-connecting-europe-facility-digital-calls-info-day-are-now-2022-01-20_en

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.