Στη βάση της 9463 final/16-12-2021 απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών (Multiannual Work Programme – MAP) περιόδου 2021-2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADΕΑ εξέδωσε  στις 12-1-2022 “Πρόσκληση για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 (CEF 2)”. Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής προτάσεων στην Ε.Ε. έχει παραταθεί έως τις 20 Απριλίου 2022, ενώ η προθεσμία για την παροχή της βεβαίωσης αποδοχής των εγγυήσεων ασφάλειας από το εμπλεκόμενο κράτος μέλος (security guarantees) έχει παραταθεί έως τις 23 Μαΐου  2022 (17:00 μμ ώρα Βρυξελλών).

Διευκρινίζεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν έως τις 20 Απριλίου 2022 (α) το αίτημα (που περιέχει το κείμενο των εγγυήσεων ασφαλείας) που αποστάλθηκε για έγκριση από αντίστοιχα κράτη μέλη τους και (β) βεβαίωση παραλαβής του.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 258.000.000 €, απαρτίζεται από 5 επιμέρους τεύχη και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Στο Παράρτημα Ι της παρούσας επιστολής παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021-2027 (Connecting Europe Facility - CEF 2)  καθώς και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται αφενός αναλυτικές πληροφορίες για την τρέχουσα ανοιχτή πρόσκληση του ψηφιακού τομέα (ποσοστά χρηματοδότησης, περίοδος υλοποίησης δράσεων, διαδικασία υποβολής και έγκρισης προτάσεων έντυπα υποβολής, διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης από την Ε.Ε. και κριτήρια αξιολόγησης κ.α.) και αφετέρου η προβλεπόμενη  διαδικασία και τα ενδιάμεσα βήματα για την απαιτούμενη Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους που δίδεται από το Υπουργείο προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση στην Επιτροπή. Τα επιμέρους σκέλη της διαδικασίας και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της HADΕΑ: https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en

Πληροφορίες ανά τεύχος προκήρυξης μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη θέση της ιστοσελίδας της HADΕΑ:

https://hadea.ec.europa.eu/callsproposals_en?f%5B0%5D=oe_call_proposals_status%3Aupcoming&f%5B1%5D=programmes_progra mme%3A13&page=0

Επιπλέον μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ερωτήσεις/ απαντήσεις (FAQ) στις επιμέρους ιστοσελίδες των προσκλήσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicsearch;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CEF-DIG-

2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251567;progra mDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=n ull;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortSta tus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα (όπως: σχετική νομοθεσία, Πρόγραμμα Εργασιών, κείμενα Προσκλήσεων, διάφορα Πρότυπα Έγγραφα, οδηγίες καθώς και οι φόρμες συμπλήρωσης των προτάσεων) στην ιστοσελίδα της Ε.Ε:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/referencedocuments;programCode=CEF

Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΕ: https://cef-hellas.gr/

Αρμόδια στελέχη ΕΥΣΕ:

Oι υπηρεσίες μας παραμένουν στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για ενδεχόμενες διευκρινίσεις και συνεργασία.

 Σχετικό Έγγραφο: Γ.Πρ.2022-32091 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ_ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ CEF2 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(CEF -DIGITAL)

 

Συνημμένα Αρχεία:

Τεύχος_1_2_call-fiche_cef-dig-2021-5gcorridors_en.pdf

Τεύχος_3_call-fiche_cef-dig-2021-5gsmartcom_en.pdf

Τεύχος_4_5_6_call-fiche_cef-dig-2021-cloud_en.pdf

Τεύχος_7_8_call-fiche_cef-dig-2021-gateways_en.pdf

Τεύχος_9_10_11_call-fiche_cef-dig-2021-ta_en_3.pdf

Η C(2021) 9463 final/16.12.2021 Απόφαση της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Ψηφιακό Τομέα και την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών για την περίοδο 2021-2025 (CEF 2)_ Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ.

Γ.Πρ.2022-32091 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ_ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ CEF2 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (CEF-DIGITAL)

 

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.