Στη βάση της 9463 final/16-12-2021 απόφασης της Ε.Ε. για την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών (Multiannual Work Programme – MAP) περιόδου 2021-2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADΕΑ εξέδωσε στις 12-10-2022 “Πρόσκληση για τη Συγχρηματοδότηση Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 (CEF 2)”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω Πρόσκλησης ανέρχεται σε 277.000.000€, απαρτίζεται από έξι (6) επιμέρους τεύχη και αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

 

 

Στo Παράρτημα Ι της παρούσας επιστολής παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2021-2027 (Connecting Europe Facility - CEF 2) καθώς και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθενται αφενός αναλυτικές πληροφορίες για την τρέχουσα ανοιχτή πρόσκληση του ψηφιακού τομέα (ποσοστά χρηματοδότησης, περίοδος υλοποίησης δράσεων, διαδικασία υποβολής και έγκρισης προτάσεων, έντυπα υποβολής, διαδικασία αξιολόγησης και ανάθεσης από την Ε.Ε. και κριτήρια αξιολόγησης κ.α.) και αφετέρου η προβλεπόμενη διαδικασία και τα ενδιάμεσα βήματα για την απαιτούμενη Παροχή Σύμφωνης Γνώμης του Κράτους Μέλους (Letter of Support), που δίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα επιμέρους σκέλη της διαδικασίας και το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 ενημερωτική ημερίδα (CEF Digital Virtual Info Day on the 2nd Call for proposals). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν σχετικές πληροφορίες και να παρακολουθήσουν την ημερίδα, στον ακόλουθο σύνδεσμο:         

https://hadea.ec.europa.eu/news/virtual-info-day-second-connecting-europe-facility-cef-digital-calls-25-october-2022-10-12_en

Γενικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της HADEA:

https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_en

Πληροφορίες ανά τεύχος της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη θέση της ιστοσελίδας της HADEA:

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals_en?f%5B0%5D=oe_call_proposals_status%3Aupcoming&f%5B1%5D=programmes_programme%3A13

Επιπλέον μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ερωτήσεις/ απαντήσεις (FAQ) στις επιμέρους ιστοσελίδες των προσκλήσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=CEF-DIG-2022;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43251567;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα (όπως: σχετική νομοθεσία, Πρόγραμμα Εργασιών, κείμενο Προσκλήσεων, διάφορα Πρότυπα Έγγραφα, οδηγίες καθώς και οι φόρμες συμπλήρωσης των προτάσεων) υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε:

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=CEF

 

Σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν και στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΕ: https://cef-hellas.gr

Αρμόδια Στελέχη της ΕΥΣΕ:

Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για ενδεχόμενες διευκρινίσεις και συνεργασία.

 

Σχετικά έγγραφα:

 

 

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.