Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και του Σχεδιασμού  (ΕΥΣΣΑΕ) ενημερώνει με την εγκύκλιο υπ.αριθμ. 107028/14-11-2023  για την Πρόσκληση που εξέδωσε στις 17-10-2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Εκτελεστικού της Οργανισμού HADEA, και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να υποβάλλει τις προτάσεις του.

   Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 241.000.000€, απαρτίζεται από τρία (3) τεύχη, όπου οι θεματικές κατηγορίες της Πρόσκλησης αναπτύσσονται στο πεδίο της ανάπτυξης ψηφιακών δικτύων και μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος από 51 εκ.€ έως 100 εκ.€, όπως περιγράφονται ανάλογα στο τεύχος της πρόσκλησης.

    Οι επιλέξιμες δράσεις καλύπτουν τους τομείς:

  • Κάλυψη 5G κατά μήκος των διαδρόμων Μεταφορών με 100 εκ.€ για μελέτες και έργα (οδικές, σιδηροδρομικές, πλωτούς οδούς).
  • 5G και Edge Cloud για Έξυπνες Κοινότητες με 51 εκ.€ για έργα.
  • Συνδεσιμότητα κορμού για Digital Global Gateways (υποθαλάσσια καλώδια, δορυφορική επίγεια υποδομή) με 90 εκ.€ για μελέτες και έργα.

   Τα επιμέρους σκέλη της διαδικασίας και τα αντίστοιχα επικαιροποιημένα χρονοδιαγράμματα της πρόσκλησης, μετά την παράταση που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  Ως καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζεται η Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 (17μ.μ. ώρα Βρυξελλών).

  Στα Παραρτήματα της Πρόσκλησης παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά την προαναφερθείσα πρόσκληση καθώς και την εθνική διαδικασία για την έκδοση της απαιτούμενης σύμφωνης γνώμης του Kράτους  Mέλους (Letter of Support) για την υποβολή της πρότασης για συγχρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

   Σημειώνεται ότι ο Πίνακας Αποδεκτών της παρούσης δεν είναι περιοριστικός ως προς τους δυναμένους να υποβάλουν πρόταση φορείς που μπορεί να είναι δημόσιοι η/και ιδιωτικοί. Οι δημόσιοι φορείς παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις προσκλήσεις αυτές ενδεχομένους φορείς ενδιαφέροντος που εντάσσονται στο φάσμα πολίτικης αρμοδιότητάς τους.

 

 Σχετικά αρχεία:

  1. Η με αρ. πρωτ. 107028/14-11-2023 Εγκύκλιος της ΕΥΣΣΑΕ.
  2. Η από 17-10-2023 Πρόσκληση της E.E (3 τεύχη προσκλήσεων).
  3. Η C(2021) 9463 final/16-12-2021 Απόφαση της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» - Ψηφιακό Τομέα και την έγκριση του Πολυετούς Προγράμματος Εργασιών για την περίοδο 2021-2025 (CEF 2), όπως τροποποιήθηκε με την C(2023) 2533 final/19.04.2023 Απόφαση και το Παράρτημά της που ισχύει.
  4. Παραρτήματα Ι και ΙΙ.

 

 

Αποδοχή Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει τη βέλτιση εμπειρία χρήστη. Με την χρήση του ιστότοπου, συναινείτε στην χρήση τους.